Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 508

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Υποχρεωτικό κλείσιμο των φαρμακείων»

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της  υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ.:6877/29.01.2021 (ΦΕΚ Β΄ 341/29.01.2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» ορίζεται ότι:

«1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου), σύμφωνα με την παρ. 1B.

1A. Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: α) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, β) η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γ) η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δ) ο Δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ε) ο Δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στ) ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ζ) ο Δήμος Νέας Προποντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η) οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θ) ο Δήμος Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ι) ο Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας».

Στο άρθρο 1B, τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής ως προς τα φαρμακεία (σελ. 3225):

Τα φαρμακεία που ευρίσκονται σε περιοχές επιτήρησης (συμπεριλαμβανομένων των φαρμακείων που λειτουργούν καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, ήτοι τα διευρυμένα φαρμακεία) λειτουργούν έως τις 20.00, και κατόπιν παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά. Συνεπώς, μετά τις 20:00 τις καθημερινές ημέρες και το Σάββατο, και μέχρι τις 08:00 την επόμενη ημέρα, λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τα φαρμακεία που έχουν οριστεί να εφημερεύουν. Ουδέν άλλο φαρμακείο.

Τα φαρμακεία που ευρίσκονται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων των φαρμακείων που λειτουργούν καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, ήτοι τα διευρυμένα φαρμακεία) λειτουργούν έως τις 17.30, και ειδικώς στην Περιφέρεια Αττικής έως τις 20.00, και κατόπιν παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά. Συνεπώς, μετά τις 17:30, και μετά τις 20:00 ειδικώς στην Περιφέρεια Αττικής, τις καθημερινές ημέρες και το Σάββατο, και μέχρι τις 08:00 την επόμενη ημέρα, λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τα φαρμακεία που έχουν οριστεί να εφημερεύουν. Ουδέν άλλο φαρμακείο.

Η ως άνω ΚΥΑ ισχύει από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00 (άρθρο 14).

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ