Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 4493

Προς: Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. Ιωάννης Λιανός

Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARSCoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας rapid test»

Κ. Πρόεδρε,

Επί των θεμάτων που τίθενται στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου οικ.8009/01.10.2021 έγγραφό σας (αρ. πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 4319/04.10.2021) επαγόμεθα τα κάτωθι:

Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 3601/1928 ως ισχύει, ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» αποτελεί ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κι έχει ως μέλη του υποχρεωτικά όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας (επίσης Ν.Π.Δ.Δ.). Σύμφωνα δε με την παρ. 7 του άρθρου 52 του ως άνω νόμου, ορίζεται ότι η αρμοδιότητα των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν περιορίζεται δια του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Οφείλουμε ευθύς εξαρχής να δηλώσουμε ότι ΕΠΟΥΔΕΝΙ υπήρξε οδηγία καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον Π.Φ.Σ. προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για το χρονικό διάστημα 45 ημερών (26.7.2021 – 10.9.2021) προκειμένου δήθεν οι φαρμακοποιοί να χρεώνουν συγκεκριμένη τιμή για τα rapid test.  

Οι σχετικές δε πληροφορίες που έχουν έρθει εις γνώση της Επιτροπής σας, ως αναφέρετε στο έγγραφό σας, είναι απολύτως εσφαλμένες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Έτσι, στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3364/26.7.2021 έγγραφο του Π.Φ.Σ. πράγματι, εκ παραδρομής και μόνο, δεν υπήρχε η αναφορά περί «ανώτατου ορίου χρέωσης». Αναφερόταν βέβαια ο σχετικός Νόμος (Ν. 4812/2021). ΕΠΟΥΔΕΝΙ όμως η εκ παραδρομής αυτή παράλειψη δύναται να θεωρηθεί ως οδηγία περί χρέωσης στο ανώτατο όριο. Άλλωστε, όταν την 26η.7.2021 αποστείλαμε στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους το ως άνω έγγραφο, αυτό συνοδευόταν από ένα συνημμένο έγγραφο υπό το τίτλο «Οδηγίες αναφορικά με τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχου αντιγόνων (Rapid Tests) από τα φαρμακεία». Στη σελίδα 5 του εν λόγω εγγράφου αναφέρεται επί λέξει ότι: «Επίσης τα θέματα αμοιβής της υπηρεσίας ρυθμίζονται στην 5η παράγραφο του εν λόγω άρθρου: «Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης καθορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα ακόλουθα: α) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των σαράντα ευρώ (40€) και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των είκοσι ευρώ (20€), β) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test), ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των δέκα ευρώ (10€) και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των δέκα ευρώ (10€).»

Αποδεικνύεται συνεπώς ότι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας ενημερωθήκαν πλήρως και από την πρώτη στιγμή, ήτοι από την 26η.7.2021, περί του καθορισμού ανώτατου ορίου τιμής χρέωσης των rapid test. Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο του εν λόγω ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου για του λόγου το αληθές, καθώς επίσης και το έγγραφο του Π.Φ.Σ. «Οδηγίες αναφορικά με τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχου αντιγόνων (Rapid Tests) από τα φαρμακεία».

Επίσης, ως ευχερώς δύνασθε να διαπιστώσετε, στo σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Π.Φ.Σ. όπου έχει αναρτηθεί το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3364/26.7.2021 έγγραφο του Π.Φ.Σ. (https://pfs.gr/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-rapid-tests-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%86%ce%b1/) ,

υφίσταται υπερσύνδεσμος εντός του κειμένου και δη στο «Οδηγιών για τη διενέργεια των Rapid tests από τα φαρμακεία» (https://pfs.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-Rapid-tests-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf), όπου επίσης αναφέρονται ρητώς οι ανωτέρω διατάξεις περί τιμολόγησης.

Σε κάθε πάντως περίπτωση και ανεξάρτητα των ανωτέρω, προκειμένου οιαδήποτε αμφιβολία να καταλείπεται σε εσάς, αλλά και σε οιονδήποτε τρίτο, έχουμε ήδη προβεί στην ανάκληση του υπ’ αριθμόν 3364/26.7.2021 εγγράφου μας με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Π.Φ.Σ., στην οποία γίνεται μνεία ότι η ανάκληση έγινε κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ευθυγράμμιση των ανακοινώσεων του Π.Φ.Σ. προς το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος | Δυνατότητα διενέργειας rapid tests από τους φαρμακοποιούς με αμοιβή 20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α- Ανάκληση εγγράφου (pfs.gr), ως ορίζεται στο έγγραφό σας. Επίσης το παρόν κοινοποιείται στην ιστοσελίδα του Π.Φ.Σ.

Ακόμη, το παρόν κοινοποιείται στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας, ως επίσης και το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου οικ.8009/01.10.2021 έγγραφό σας (αρ. πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 4319/04.10.2021), προς ενημέρωσή τους.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη του Π.Φ.Σ. οιαδήποτε επιστολή, ανακοίνωση, προφορική παραίνεση στον τύπο από Φαρμακευτικούς Συλλόγους αναφορικά με οδηγία περί «ανώτατου ορίου χρέωσης» των rapid test.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με Εκτίμηση,

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ