ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ6Μ-ΝΕΑ

Ημέρα Πέμπτη 11.07.2013 ώρα 14.00
Αρ. Πρωτ.:168113/26-07-2013page1image3184 page1image3344

με αριθμό 782 που αφορά έγκριση για τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων, καθώς και τον καθορισμό του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν για το έτος 2013 σύμφωνα με την πρόταση τους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΦΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΗΔΑ ΚΑΖAΝΤΖΑΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προβατάς Φώτιος (Πρόεδρος), Τεντόμας Χρήστος (Αντιπρόεδρος), Καζαντζάκη Λήδα (Γραμματέας), Αβραντίνης Αναστάσιος, Αγγελίδου Σταυρούλα, Αγγελόπουλος Βασίλειος, Αμυράς Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Αντωνόπουλος Άγγελος, Αντωνοπούλου Αγγελική, Αποστολόπουλος Γεώργιος, Βαρελάς Ανδρέας, Βαφειάδης Νικόλαος (Νικόλας), Βουλδής Ιωάννης, Γεννηματά Ιωάννα (Τζίνη), Γεωργαντάς Ιωάννης, Γιαννοπούλου Καλλιόπη (Πόπη), Δανδουλάκης Εμμανουήλ, Δημόπουλος Γεώργιος, Δραγούμης Φίλιππος, Δωρή Αικατερίνη, Ιγνατίου Φώτιος (Φώτης), Κακλαμάνης Νικήτας, Κατσούλη Ελένη, Κόκκινος Νικόλαος, Κολλάτος Ευγένιος (Σάκης), Κοντοσταθάκου Ευαγγελία (Εύα), Κουβέλη Μαρία, Κωνσταντάρας Δημήτριος, Κωνσταντίνου Πέτρος, Λαμπρακάκης Επαμεινώνδας, Λάμπρου Στυλιανός, Μπέης Παναγιώτης-Κων/νος, Μπιλιάνη Κυριακή, Μπρούλιας Γεώργιος, Παπανδρέου Γεώργιος, Παπαχελά Νέλλη – Κανέλλα, Πορτάλιου Ελένη, Σκιαδάς Ελευθέριος, Σοφιανός Νικόλαος, Σπυράκος Αθανάσιος, Σπυροπούλου Σουλτάνα(Νανά), Σφακιανάκης Ιωάννης, Τριφύλλη-Ελευθερίου Βασιλική (Βάσια), Φιλίνη Άννα, Χατζηγιαννάκη Άννα, Ψαράκη Παναγιώτα, Ψινάκης Ηλίας.

——————————————————— —————————————————–
Οι απόντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ.153155/05-07-13 πρόσκληση και είναι οι κ.κ. Γ. Αμυράς, Α. Αντωνόπουλος, Δ. Κωνσταντάρας, Β. Ελευθερίου- Τριφύλλη, Π. Ψαράκη, Η. Ψινάκης
Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 36 μέλη και απόντα 12 μέλη, επί συνόλου 48 μελών.
Προσήλθαν στην υπ’ αριθμ. 696 ΑΔΣ οι κ.κ. Α. Φιλίνη, Α. Αβραντίνης, Ι. Γεωργαντάς, Α. Δωρή, Ι. Σφακιανάκης, Φ. Ιγνατίου
Απεχώρησε στην υπ` αριθμ. 699 ΑΔΣ ο κ. Π. Κωνσταντίνου
Απεχώρησε στην υπ` αριθμ. 705 ΑΔΣ η κ. Σ. Αγγελίδου
Απεχώρησαν στην υπ` αριθμ.711 ΑΔΣ οι κ.κ. Γ. Αποστολόπουλος, Κ. Μπιλιάνη Απεχώρησαν στην υπ` αριθμ.712 ΑΔΣ οι κ.κ. Ν. Σοφιανός, Ε. Δανδουλάκης Απεχώρησαν στην υπ` αριθμ.725 ΑΔΣ οι κ.κ. Γ. Αναγνωστόπουλος, Α. Αβραντίνης
Απεχώρησε στην υπ` αριθμ.730 ΑΔΣ η κ. Ε. Πορτάλιου
Παρέστησαν επίσης οι κ.κ Γεώργιος Γεωργακαράκος, Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης και Βασίλειος Σωτηρόπουλος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 86ο θέμα αυτής που αφορά έγκριση για τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν για το έτος 2013 σύμφωνα με την πρόταση τους

Σχετικό είναι το υπ’ αριθμ. 114777/2013 έγγραφο της Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης.
Εγκρίνεται η άσκηση της αρμοδιότητας της Ποιότητας Ζωής σύμφωνα και με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010;

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : Εγκρίνεται

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

—————————————————————————————————————-

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΣ

————————————————- ————————————————————-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο καθορισμός των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων, σύμφωνα με την πρόταση τους με ΑΠΟΧΗ: 2 ψήφους (του κ. Σ. Λάμπρου & της κ. Α. Φιλίνης) σε σύνολο 33 παρευρισκομένων και ψηφισάντων Δημοτικών Συμβούλων;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : Εγκρίνεται

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη
1. τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6 υποπ.35 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010

2. τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.1,2,3 του Ν.1483/84 (ΦΕΚ 153/84 τεύχος Α)

3. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1,2.4, του Ν.1963/91 (ΦΕΚ138/20.09.1991 τεύχος

4. τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.1,2,3 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02.03.2011 Τεύχος Α)

5. Την υπ’αριθμ.πρωτ.ΔΥΓ3( (β)/ΓΠοικ.109282/07-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ2251/10-10-2011Β) “Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.3918/2011”.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 15 < ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Ρυθμίσεις Φαρμακείων> του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41Α) “Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

7. Το υπ’αριθμ.2539/03-04-2013 έγγραφο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.

8. Το υπ’αριθμ.4312/30-01-2013 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκάριων

9. το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α), όπου σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.6 υποπ.36 ο καθορισμός των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και o καθορισμός του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν κα διανυκτερεύουν, μεταβιβάσθηκε από τις Ν.Α. στους Δήμους.

10. με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (υπ’αριθμ.3234/3093 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ Β 58/25-01-2012 ), η ως άνω αρμοδιότητα έχει ανατεθεί στην Διεύθυνση Εμπορίου και Ανάπτυξης.

και μετά τη συζήτηση που έγινε και την ψηφοφορία το αποτέλεσα αναφέρεται πιο πάνω σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων 33 Δημοτικών Συμβούλων

Εγκρίνει σύμφωνα με τις προτάσεις των φαρμακοποιών της ευρύτερης περιοχής του κέντρου των Αθηνών, τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων, για το έτος 2013, εφόσον το επιθυμούν και οι ίδιοι. Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας τους ανεξαρτήτως περιόδου έχει ως εξής:

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ

08:00 έως 17:00 08:00 έως 20:00 09:00 έως 17:00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ