Κλοπιδογρέλη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων γνωρίζει την ύπαρξη μελετών που υποδεικνύουν ότι η κλοπιδογρέλη μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs). Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο θρωμβωτικών συμβάντων στους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένου του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή).
Η κλοπιδογρέλη είναι ένα αντι-αιμοπεταλιακό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόληψη περαιτέρω καρδιακών προσβολών σε ασθενείς που πρόσφατα υπέστησαν προσβολή. Χρησιμοποιείται επίσης σε ασθενείς που έχουν άλλα προβλήματα προκληθέντα από θρόμβους αίματος, όπως ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια (μη-αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια) ή οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Η κλοπιδογρέλη μετατρέπεται από μια ανενεργό μορφή σε μια ενεργό μορφή στο σώμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κλοπιδογρέλη είναι εγκεκριμένη ως Plavix, Iscover, Clopidogrel BMS και Clopidogrel Winthrop.
Τα PPIs είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην πρόληψη και θεραπεία καύσου και έλκους στομάχου. Περιλαμβάνουν τις ομεπραζόλη, ισομεπραζόλη, λανσοπραζόλη, παντοπραζόλη και ραβεπραζόλη. Καθώς ο καύσος και το έλκος στομάχου μπορεί να συμβούν ως παρενέργειες της κλοπιδογρέλης, οι ασθενείς που λαμβάνουν κλοπιδογρέλη συχνά λαμβάνουν φάρμακα PPI για την πρόληψη ή ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων.
Η νέα ανησυχία συνδέεται με πολλές πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες που εξετάζουν τα κλινικά αποτελέσματα στους χρήστες κλοπιδογρέλης.  Θεωρημένες όλες μαζί, αυτές οι μελέτες υποδεικνύουν ότι μια σημαντική αλληλεπίδραση μπορεί να συμβεί μεταξύ της κλοπιδογρέλης και φαρμάκων PPIs, καθιστώντας την κλοπιδογρέλη λιγότερο αποτελεσματική όταν συγχορηγείται με αυτά τα φάρμακα.
Μια πιθανή εξήγηση αυτής της παρατήρησης είναι το ότι μερικά PPIs εμποδίζουν την μετατροπή της κλοπιδογρέλης στην βιολογικά ενεργό μορφή στο σώμα, ελαττώνοντας την αποτελεσματικότητα της κλοπιδογρέλης και αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή άλλων καταστάσεων όπου εμπλέκονται θρόμβοι (π.χ. εγκεφαλικά επεισόδια). Ωστόσο, καθώς διαφορετικά φάρμακα PPI έχουν διαφορετική δυνατότητα να επηρεάζουν τον μεταβολισμό της κλοπιδογρέλης και οι μελέτες των αποτελεσμάτων δεν έχουν αποτυπώσει πλήρως την διαφορετική επίδραση των φαρμάκων PPI στην ενεργοποίηση της κλοπιδογρέλης, μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μίας εξηγήσεις για την επίδραση αυτής της τάξης φαρμάκων πάνω στην κλοπιδογρέλη.
Λαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες υπ’ όψιν, η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) της Υπηρεσίας και η Ομάδα Εργασίας Φαρμακοεπαγρύπνησής της (PhVWP) συνιστούν την τροποποίηση των χαρακτηριστικών προϊόντος για όλα τα σκευάσματα που περιέχουν κλοπιδογρέλη ώστε να αποθαρρύνεται η ταυτόχρονη χρήση φαρμάκων PPI και φαρμάκων που περιέχουν κλοπιδογρέλη εκτός και αν είναι απόλυτα αναγκαίο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας για τα φάρμακα που περιέχουν κλοπιδογρέλη θα υποβάλλουν σύντομα αιτήσεις τροποποίησης για να τροποποιηθούν τα χαρακτηριστικά προϊόντος.
Επιπλέον, η CHMP συνέστησε ότι χρειάζεται περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με την αναστολή του μεταβολισμού κλοπιδογρέλης από άλλα φάρμακα, και σε σχέση με τις συνέπειες της γενετικής ποικιλομορφίας που έχει ως αποτέλεσμα μια μικρή αναλογία ατόμων (αποκαλούμενα «ελαττωμένοι μεταβολιστές CYP2C19») να μην δύνανται να μετατρέψουν πλήρως την κλοπιδογρέλη στην ενεργό μορφή, ανεξάρτητα από αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.