Προς :  Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)  με το Πληροφοριακό Σύστημα της Α.Α.Δ.Ε.»

Σύμφωνα με την απόφαση υπ’αριθμόν. Α.1171/2021 της Α.Α.Δ.Ε. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3596/Β/6-8-2021 με τίτλο: «Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA»

  • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διασυνδεθούν με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα :
  1. από 01/09/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 €,
  2. από 01/10/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 € και

iii. από 01/11/2021 οι λοιπές οντότητες. Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και οι οντότητες που είτε είναι υπόχρεες σε χρήση Φ.Η.Μ., είτε χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ. και έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 01/01/2020 έως και την 01/09/2021, καθώς και οι οντότητες που το φορολογικό έτος τους λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31/12.

Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, από τις υπόχρεες οντότητες της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της τελευταίας υποβληθείσας δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

  • Τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ανά εκδοθέν στοιχείο λιανικής πώλησης, κατ’ ελάχιστον (Α.1138/2020, όπως ισχύει, Παράρτημα), είναι τα εξής:

α) Α.Φ.Μ. του εκδότη

β) Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης

γ) Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης

δ) Ημερομηνία και ώρα έκδοσης

ε) Συντελεστής ΦΠΑ

στ) Συνολική αξία παραστατικού

Επίσης, σε  email  τα οποία έχουν αποσταλεί από την Α.Α.Δ.Ε. προς τις επιχειρήσεις (και φαρμακεία) αναφέρεται επίσης:

  • «Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας έχει έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, για την υποχρεωτική διασύνδεση των ΦΗΜ που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ για αυτές τις περιοχές θα καθοριστούν νέες ημερομηνίες διασύνδεσης. Νέες ημερομηνίες διασύνδεσης θα καθοριστούν και για τις επιχειρήσεις με έδρα ή υποκατάστημα που έχει υποστεί ζημία σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές και εντάσσονται στην ΠΝΠ της 13.8.2021.»
  • «Εάν έχετε ήδη διασυνδέσει τον/τους ΦΗΜ σας με την ΑΑΔΕ δεν χρειάζεται να κάνετε περαιτέρω ενέργειες»

            Όσο αφορά τα τιμολόγια τα οποία εκδίδονται από τα φαρμακεία προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή προς οποιοδήποτε τρίτο, προς το παρόν δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα αποστολής αυτών μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Από 01.10.2021 ή 01.11.2021 ( Υπόμνημα 1 ) και μετά καθίσταται υποχρεωτική η διαβίβαση των Παραστατικών Εσόδων που εκδίδονται.

Βάση της απόφασης Α.1156/2021 είχαμε αλλαγές στο «Χρονοδιάγραμμα Έναρξης», το οποίο συνοπτικά έχει ως εξής:

  ( Υπόμνημα 1 )

Α/ΑΜέγεθος Επιχείρησης (φυσικά και νομικά πρόσωπα)Έναρξη Υποχρέωσης διαβίβασης των Παραστατικών Εσόδων που εκδίδονται από 1/10/21 ή 1/11/2021 και μετάΥποχρέωση διαβίβασης των Παραστατικών Εσόδων που έχουν εκδοθεί από 1/1/21  έως 1/10/21 ή 1/11/2021Υποχρέωση “χαρακτηρισμού” των Εξόδων στην Χρήση 2021
1Επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 € (*)Από 1.10.2021 διαβιβάζουν  τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετάΠρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022Δεν υπάρχει υποχρέωση
2Επιχειρήσεις  με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 € (*)Από 1.10.2021 διαβιβάζουν  τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετάΠρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022Δεν υπάρχει υποχρέωση
3Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ( Εκτός των περ. 1 & 2)Από 1.11.2021 διαβιβάζουν  τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετάΠρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022Δεν υπάρχει υποχρέωση

(*) : Με βάση τα στοιχεία της Χρήσης 2019

Επισημάνσεις

  • Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:

α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους της παρούσας παραγράφου.

β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.

δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές. Ειδικά για όσες περιπτώσεις προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η απευθείας διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. δεν επιτρέπεται η διαβίβαση παραστατικών λιανικών συναλλαγών με άλλο τρόπο.

ε) της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά και διενεργούν συναλλαγές χονδρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης) και για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.

Να απευθυνθείτε στους Λογιστές/Φοροτεχνικούς σας για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα myData , καθώς η κάθε επιχείρηση  τηρεί διαφορετική κατηγορία Βιβλίων ( Απλογραφικά/Διπλογραφικά) και διαφορετικό τρόπο έκδοσης των εσόδων . 

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ