Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 5681

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Ενημέρωση για την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων παρακρατήσεων 2021, για την απογραφή φαρμάκων του Ν. 3459/2006 & για την παρακράτηση του 4% και 8% υπέρ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»

 1. Πιστωτικά Τιμολόγια παρακρατήσεων έτους 2021

Στη διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ έχει αναρτηθεί η «ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ» που αφορά :

 • τις συνολικές παρακρατήσεις του rebate (αρ.24 Ν.4052/12),
 • των επιστροφών (αρ.26 Ν.4052/12) ,
 • των πιθανών περικοπών σε συνταγές για το έτος 2021,
 • των πιθανών επιστροφών για τα τιμολόγια «Μέσων αυτοδιαγνωστικής διαδικασίας COVID-19»,
 • των πιθανών επιστροφών για τα τιμολόγια «Ραντεβού εμβολιασμών COVID-19» που οριστικοποιήθηκαν κατά τους προηγούμενους μήνες.

Κάθε φαρμακείο με βάση αυτή τη βεβαίωση, θα πρέπει να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο. Στη βεβαίωση θα υπάρχει η ανάλυση των ποσών παρακράτησης ανά κατηγορία ΦΠΑ (6%, 13%, 24%, 0%) ή αντίστοιχα για παραμεθόριες περιοχές όπου ισχύει μειωμένος ΦΠΑ (4%, 9%, 17%, 0%) , προκειμένου να μεταφερθούν αυτά αντίστοιχα στο μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχείρισης του φαρμακείου και να εκδοθούν τα πιστωτικά τιμολόγια μηχανογραφικά.

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν μηχανογραφικό πρόγραμμα (ή δεν το χρησιμοποιούν για την έκδοση τιμολογίων) θα μπορούν από την πύλη της ΚΜΕΣ να εκδώσουν Πιστωτικό Τιμολόγιο σε προσυμπληρωμένη φόρμα, η οποία θα συμπληρωθεί αυτόματα με τα ποσά των παρακρατήσεων και των περικοπών.

Το πιστωτικό Τιμολόγιο θα πρέπει να συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Φάκελο υποβολής που αφορά την κατάθεση συνταγών μηνός Δεκεμβρίου 2021. Επίσης, στο «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ» (ΣΣΥ) που θα εκδώσουμε από την ΚΜΕΣ για το μήνα αυτό, συμπληρώνουμε το αντίστοιχο τετράγωνο στο πεδίο «Πιστωτικά Παραστατικά» που υπάρχει στο τέλος της φόρμας.

 1. Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος κάθε χρόνου θα πρέπει να γίνει απογραφή των ποσοτήτων των ναρκωτικών φαρμάκων του Ν.3459/2006  τις οποίες διαθέτουν τα φαρμακεία στις 31/12/2021.

Στις καταστάσεις αυτές οι οποίες δύναται να είναι μηχανογραφημένες ή χειρόγραφες θα πρέπει να αναγράφεται:

 • η επωνυμία του Φαρμακείου,
 • τα αποθέματα των φαρμάκων του Ν.3459/2006 την 31η.12.2021,
 • η ημερομηνία παράδοσης στην Υπηρεσία,
 • σφραγίδα Φαρμακείου και υπογραφή.

Η κατάσταση απογραφής του κάθε φαρμακείου συμπληρώνεται εις διπλούν. Το ένα διπλότυπο κατατίθεται στην Υπηρεσία ενώ το άλλο επιστρέφεται υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία και φυλάσσεται   στο  Φαρμακείο.

Για την απογραφή των φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου (πεθιδίνες, μορφίνες) χρησιμοποιείται αποκλειστικά το Βιβλιάριο Ετήσιων Καταστάσεων Ναρκωτικών Φαρμάκων που είναι τριπλότυπο και τα δύο πρώτα φύλλα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. Η υποβολή των καταστάσεων, για όσα φαρμακεία διαθέτουν το Βιβλιάριο (διαθέτουν ονομαστική πάγια εντολή πώλησης ναρκωτικών), είναι υποχρεωτική έστω και αν η κίνηση μέσα στο έτος ήταν μηδενική.

 1. Παρακράτηση φόρου 4% κατά την προμήθεια αγαθών και 8% από την παροχή υπηρεσιών από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Για την παρακράτηση φόρου 4% από τον ΕΟΠΥΥ για τα τιμολόγια των υποβολών των  Ιατροτεχνολογικών  Προϊόντων και για τη «διάθεση των μέσων  αυτοδιαγνωστικής διαδικασίας COVID-19», όπως επίσης για την παρακράτηση φόρου 8% από τον ΕΟΠΥΥ για τα τιμολόγια της «επιβεβαίωσης των Ραντεβού εμβολιασμών COVID-19», δεν εκδίδεται βεβαίωση καθώς η παρακράτηση θα εμφανιστεί αυτόματα  στο σύστημα  του Τaxisnet και θα συμψηφιστεί με τις λοιπές φορολογικές μας υποχρεώσεις. Το ίδιο συμβαίνει κάθε έτος με τις παρακρατήσεις από τα τιμολόγια που εκδίδουμε για το e-ΔΑΠΥ.

Πρόκειται για παρακράτηση φόρου που εμπίπτει στο γενικό κανόνα για τις “προμήθειες κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών” από Οργανισμούς και Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και αντιστοιχεί στην απόκλιση του ποσού που ο ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζει και αποστέλλει μέσω email στους παρόχους και του ποσού το οποίο τελικά κατατίθεται στο λογαριασμό τους.

Το συνολικό άθροισμα των ποσών αυτών τα οποία παρακρατούνται για κάθε μήνα, θα το δει ο Λογιστής συγκεντρωτικά μέσα στο σύστημα του taxisnet ως “Εικόνα αποδοχών 2021” και θα πρέπει να το προσμετρήσει ως “Φόρος που παρακρατήθηκε” από τον ετήσιο φόρο εισοδήματος.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας