Αθήνα29 Δεκεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 5682

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Ενημέρωση για το νέο Νόμο 4876/21 (ΦΕΚ  Α΄ 251) του Υπ. Υγείας “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις” »

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 που αναφέρεται στην «Απλοποίηση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας» επιτρέπεται :

  • Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα δαπανών του e-ΔΑΠΥ

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίως πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό, έως την 31η.3.2022. Οι γνωματεύσεις εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

  • Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, έως την 31η.3.2022.

  • Διαδικασία έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Αντίστοιχα για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής μέχρι την 31η.3.2022, κατόπιν καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σ.Η.Π.

  • Παράταση στην ισχύ μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών

Η λήξη συνταγών των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παρατείνεται έως την 31η.3.2022

Η ΗΔΙΚΑ αναλαμβάνει την ενημέρωση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης  άμεσα για τις συνταγές που θα εκδίδονται μέσω του συστήματος και σταδιακά, όπως κάθε φορά, και όσες έχουν εκδοθεί έως σήμερα και δεν έχουν εκτελεστεί ακόμη.

  • Παρατείνεται η «Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος» έως την 31η.3.2022, από τους επιτρεπόμενους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test) στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί.
  • Παρατείνεται η μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας, τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται έως και την 30η Ιουνίου 2022.
  • Σε όσους πολίτες στερήθηκαν σταδιακά την παροχή του Ε.Κ.Α.Σ. με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31η.12.2019, εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 μέχρι τις 31.12.2022, η πλήρης απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.
  • Με απόφαση που θα εκδώσει ο Υπουργός Υγείας, δύναται να παρατείνεται η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και εκτός των δημοσίων δομών καθώς και να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένα φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις ή διαγνωστικές εξετάσεις.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας