Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 3930

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Με αφορμή τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  απέστειλε επιστολή (υπ αριθμ. 3674/20.08.2021) και πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπίας του ΠΦΣ με τον αντιπρόεδρο του ΕΦΚΑ κ. Κρητικό, τον Διευθυντή Εισφορών Μη Μισθωτών του ΕΦΚΑ ,κ. Ζαφειρόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΚΑ. Κατόπιν των ενεργειών του ΠΦΣ ο ΕΦΚΑ μας απάντησε στα  ερωτήματα τα οποία θέσαμε με την επιστολή μας.

Για τα θέματα αυτά σας αποστέλλουμε την παρακάτω ενημέρωση, και παρακαλούμε όπως την κοινοποιήσετε στα μέλη σας για να την προωθήσουν στους λογιστές τους.

  1. Τρέχουσες εισφορές μηνών για το έτος 2021

Οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε μηνός καταβάλλονται με καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε επόμενου μήνα. Οι καταβολές πραγματοποιούνται με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής RF…………………….03. Οι καταβολές για την εξόφληση των εν λόγω εισφορών, λαμβάνονται υπόψη από το σύστημα για την έκδοση ΑΑΕ, μετά από τη λήψη των στοιχείων πληρωμής από το Διατραπεζικό Σύστημα (μεσολαβούν 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες από την καταβολή).

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών μηνών για το 2021 η ΑΑΕ εκδίδεται κανονικά μετά από την ενημέρωση του συστήματος για την καταβολή από το Διατραπεζικό Σύστημα (μεσολαβούν 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες από την καταβολή) αλλά δημιουργείται προσαύξηση η οποία εμφανίζεται σε εισφορά επόμενων μηνών και πληρώνεται μαζί με την τρέχουσα εισφορά του μηνός στον οποίο ενσωματώνεται, με ενιαίο ειδοποιητήριο.

  1. Δόσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019

Οι καταβολές για δόσεις εκκαθάρισης 2019 πραγματοποιούνται με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής RF…………………….01.

Οι εμπρόθεσμες καταβολές συστήνουμε να μη γίνονται την τελευταία ή προτελευταία ημέρα του μήνα γιατί το μηχανογραφικό σύστημα, ενημερώνεται μέσω της ΗΔΙΚΑ μετά από 3 ή 4 ή 5 ημέρες, οπότε και μπορεί να εκδοθεί η ΑΑΕ.

Ισχύουν οι ακόλουθες καταληκτικές ημερομηνίες για την εμπρόθεσμη πληρωμή:

1η δόση —>30/6/2021

2η δόση —>30/7/2021

3η δόση —>31/8/2021

4η δόση —>30/9/2021

5η δόση —>29/10/2021

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης εισφοράς εκκαθάρισης 2019 μετά τις ως άνω ημερομηνίες, απαιτείται για την έκδοση ΑΑΕ η προσέλευση του ασφαλισμένου στην αρμόδια υπηρεσία του e – ΕΦΚΑ και η προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού εξόφλησης που αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική οφειλή που εμφανίζεται στο σύστημα. Σε αργοπορημένη προσέλευση στον ΕΦΚΑ, οπότε το σύστημα στο μεταξύ έχει επικαιροποιήσει την πληρωμή, τότε εμφανίζεται στην ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη και η προσαύξηση λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής , η οποία και αυτή πρέπει να πληρωθεί. Μετά την πληρωμή της καθίσταται δυνατή η έκδοση της ΑΑΕ, μόνο από το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ.

Μάλιστα μετά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, εφόσον οι δόσεις εκκαθάρισης εισφορών 2019 δεν πληρωθούν, καθίστανται ληξιπρόθεσμες και βεβαιώνονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στην υπηρεσία  του οποίου πρέπει να απευθύνονται ηλεκτρονικά οι ασφαλισμένοι σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών άνω των 10 ημερών (όπως αναφέρεται στην ενημέρωση από τον ΕΦΚΑ). Οπότε η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και προκειμένου να ρυθμιστεί ή να εξοφληθεί απαιτούνται διαφορετικοί κωδικοί εξόφλησης  οι οποίοι αποδίδονται ηλεκτρονικά από το ΚΕΑΟ.

Για το λόγο αυτό συστήνεται η εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων εκκαθάρισης των οφειλών του 2019, εντός του μηνός στον οποίο λήγουν – όσο νωρίτερα γίνεται- για να μην ταλαιπωρηθείτε με τις υποχρεωτικές προσελεύσεις στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζήτησε η διαδικασία οφειλής των εισφορών του 2019 να απλοποιηθεί και η ΗΔΙΚΑ να αυτοματοποιήσει την ροή των εκπροθέσμων πληρωμών για αποφυγή προσελεύσεών μας στα καταστήματα του ΕΦΚΑ. Επίσης προτείναμε  από την πρώτη μέρα της καθυστέρησής η οφειλή να πηγαίνει στο ΚΕΑΟ οπότε και να ρυθμίζεται ηλεκτρονικά δίχως να είναι υποχρεωτική η προσέλευση μας .

Στη συνάντηση μεταξύ άλλων τέθηκε το τεράστιο πρόβλημα ότι τα υποκαταστήματα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους συναδέλφους καθόσον δεν απαντούν στα τηλέφωνα και τα ραντεβού προγραμματίζονται μετά από αρκετές ημέρες. Για το θέμα αυτό δόθηκε η δέσμευση της βελτίωσης της λειτουργίας των υποκαταστημάτων, ενώ όπως μας ενημέρωσαν ήδη είναι σε λειτουργία ο τετραψήφιος αριθμός 1555 για την εξυπηρέτηση των θεμάτων που αφορούν τον ΕΦΚΑ ( θέματα ασφαλιστικών ενημεροτήτων κλπ).

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ