ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. 607

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Προς: Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Βασίλειος Πλαγιανάκος

Θέμα: «Επιστολή στον ΕΟΠΥΥ για την διάθεση αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη αποκλειστικώς από τα φαρμακεία»

Ως γνωρίζετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. δ΄ της υπ’ αριθμόν ΔΥ8δ/οικ.3607/892/23.07.2001 κοινής υπουργικής αποφάσεως (ΦΕΚ Β΄ 1060/10.8.2001) ως «αυτοδιαγνωστικό προϊόν» ορίζεται κάθε προϊόν που προορίζεται από τον κατασκευαστή του για να χρησιμοποιείται κατ’ οίκον από άτομα τα οποία δεν είναι ειδήμονες.

Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του άρθρου 23 της άνω ΚΥΑ, ως προστέθηκε με το άρθρο 25 της ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ Β΄ 2198/2.10.2009), ορίζεται ότι: «Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, τα in vitro αυτοδιαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ) της παρούσας απόφασης, διατίθενται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία».

Συνεπώς τα αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη (Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου, σκαρφιστήρες, βελόνες κλπ) ως in vitro αυτοδιαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διατίθενται αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξετάσετε εάν μη φαρμακοποιοί πάροχοι της σύμβασης υγειονομικού υλικού εκτελούν γνωματεύσεις αναλώσιμων Σακχαρώδη Διαβήτη (όπως δημοσιεύτηκε άλλωστε στον ηλεκτρονικό τύπο περί λειτουργίας στην Αθήνα καταστήματος λιανικής το οποίο διαθέτει στο κοινό αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη), και σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι πράγματι τούτο συμβαίνει, παρακαλούμε άμεσα όπως, αφενός μεν αποστείλετε διευκρινιστική εγκύκλιο ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία και ως εκ τούτου δεν αποζημιώνονται οποιοιδήποτε άλλοι πάροχοι, αφετέρου δε, προβείτε άμεσα στην περικοπή αυτών των γνωματεύσεων.

Κ. Πρόεδρε, στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Φ.Σ. θεωρούμε επιβεβλημένο να προβείτε σε άμεσες ενέργειες για να επιλυθεί το ανωτέρω ζήτημα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ