Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ. 3696

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Προς: Υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακαποθήκες

Κοινοποίηση:
1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός
2. Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος
Θέμα: «Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την κατάθεση της εισφοράς φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις»
Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με: α) την παρ. 14 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 ως προσετέθη με την παρ. 6α του άρθρου δεύτερου του Ν. 4393/2016, και β) την παρ. 6 της υπ’ αριθμόν Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016 «Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 – Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016» του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζεται ότι όσον αφορά στο ΤΣΑΥ, καταργήθηκε η αναφερόμενη στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 3232/2004 προμήθεια ύψους 3% επί της εισφοράς φαρμακοποιών υπέρ του Π.Φ.Σ. Με το άρθρο 51 του Ν. 4387/2016 προβλέφθηκε η σύσταση του Ε.Φ.Κ.Α. και ορίστηκε ότι από 01.01.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλιση, με αποτέλεσμα οι εντασσόμενοι φορείς, περιλαμβανομένου και του ΕΤΑΑ, να απολέσουν την αυτοτέλεια τους. Καθώς έχει καταργηθεί ο μηχανισμός είσπραξης της εισφοράς φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 61 του Ν. 3601/1928 ως ισχύει, χωρίς να έχει προβλεφθεί νομοθετικώς έτερος, οι υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν εδύναντο να καταβάλουν τον εν λόγω πόρο (τον οποίο κατέβαλαν προηγουμένως στο ΤΣΑΥ).
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή των υπόχρεων φαρμακευτικών επιχειρήσεων καθώς και επί σκοπώ προστασίας των συμφερόντων των φαρμακοποιών και του Π.Φ.Σ., και μέχρι να ρυθμιστεί νομοθετικώς η ανωτέρω εκκρεμότητα, ο Π.Φ.Σ. δυνάμει της υπ’ αριθμόν 11/13.9.2017 αποφάσεώς του Διοικητικού Συμβουλίου του και κατόπιν του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3350/18.9.2017 εγγράφου του, αιτήθηκε το άνοιγμα διαχειριστικού τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Πράγματι δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3093/29.9.2017 εγγράφου της Τράπεζα της Ελλάδος λάβαμε γνώση ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Π.Φ.Σ. και έχει ανοιχθεί για τον ανωτέρω σκοπό λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΟΥ 0,4%» με ΚΑ 26184722 και ΙΒΑΝ : GR 43 010 0024 0000 000026184722.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε όπως προβείτε σε κατάθεση στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό του συνόλου των οφειλομένων ποσών που αφορούν την εισφοράς φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 (και δεν έχουν καταβληθεί εν τω μεταξύ σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΚΑ ή του ΤΣΑΥ) έως σήμερα.
Επίσης καλείστε όπως προβαίνετε εφεξής στην κατάθεση της εισφοράς φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. σε κατάθεση στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την γενόμενη πώληση προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία.
Ακόμη, καλείστε όπως καταθέσετε στον Π.Φ.Σ. εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός:
α) το σχετικό καταθετήριο στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό,
β) αναλυτικές καταστάσεις των πωλήσεων των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που έχετε πραγματοποιήσει κατά τον προηγούμενο μήνα προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, δυνάμει των οποίων προκύπτει η παρακράτηση της εισφοράς φαρμακοποιών 4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υπέρ του Π.Φ.Σ.,
γ) Αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (μηνιαία ή τριμηνιαία), και
δ) Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σας, νομίμως θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι το ποσό που κατετέθη στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό είναι το ορθό.
Τέλος, σε περίπτωση που έχετε ήδη προβεί σε κατάθεση οιουδήποτε ποσού που αφορά την εισφορά φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. σε οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΚΑ (ή ΤΣΑΥ) κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως σήμερα, παρακαλείστε όπως προσκομίσετε στον Π.Φ.Σ. τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αφορούν την εν λόγω περίοδο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ