ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αθήνα 13/10/2017
Αριθμ. Πρωτ. 3682

Προς : 1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός
2. Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Σωτήριος Μπερσίμης
3. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Υπ’ όψιν κ. Ρηγάτου)

Θέμα: «Κατάργηση διατάξεως του ΕΚΠΥ περί μη αποδόσεως δαπανών κάτω από τριάντα ΕΥΡΩ των θεραπευτικών μέσων και προθέσεων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης »
Επί σκοπώ καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προστασίας της Δημόσιας Υγείας παρακαλούμε όπως προβείτε στην κατάργηση της διατάξεως του Παραρτήματος του άρθρου 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ. και δη η υπ’ αριθμόν ΕΜΠ5 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3−11−2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β΄/11−4−2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει», ΦΕΚ Β΄ 3054/18.11.2012), δυνάμει της οποίας διατάξεως προβλέπεται ότι τα θεραπευτικά μέσα και οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δύνανται να παρέχονται στους ασφαλισμένους εφόσον έχουν περιληφθεί στον ΕΚΑΠΤΥ και έχουν κοστολογηθεί από την ΕΠΥ με την ιδιαιτερότητα να μην αποδίδεται καμία δαπάνη στα ποσά έως τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ