ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 3065/29-8-2017

Προς : 1. Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
2. Περιφέρειες της Χώρας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας)

Κοινοποίηση: Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας, Τμήμα Β΄)
Θέμα: «Νομικό Σημείωμα για την έκδοση αδειών λειτουργίας φαρμακείου από τις οικείες Περιφέρειες μετά την ακύρωση της ΚΥΑ για το ιδιοκτησιακό από το ΣτΕ»
Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1804/2017 αποφάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και ακυρώθηκε η υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20.5.2016 απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου», ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Γ5(β)/Γ.Π./61495/17.8.2017 απόφασή του. Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι ένεκα της ακυρώσεως της ως άνω ΚΥΑ «παρακαλούμε οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών να μην προχωρήσουν σε έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που βασίζονται στην ακυρωθείσα κανονιστική πράξη».
Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας φαρμακείου από την οικεία Περιφέρεια δεν προβλέπονταν στην ακυρωθείσα ΚΥΑ, αλλά σε άλλες διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και δη στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) ως το τελευταίο άρθρο έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 219 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160), καθώς και στις διατάξεις του Ν. 5607/1932 ως έχει ισχύει σήμερα. Συνεπώς η έκδοση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου αποτελεί ατομική διοικητική πράξη στην οποία η Διοίκηση πρέπει να προβεί, αν συντρέχουν φυσικά οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία και επουδενί επηρεάζεται η έκδοση αυτή από την ακύρωση της ανωτέρω ΚΥΑ.
Για το λόγο αυτό οι οικείες Περιφέρειες θα πρέπει να προβαίνουν στην έκδοση άδειας λειτουργίας φαρμακείου (πάντοτε υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία) στις περιπτώσεις αιτήσεων: α) για τη μεταφορά ήδη λειτουργούντος φαρμακείου σε νέο κατάστημα, β) για τη συστέγαση ήδη λειτουργούντων φαρμακείων στο ίδιο κατάστημα κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1963/1991 ως ισχύει, γ) για την έγκριση συνεχίσεως λειτουργίας φαρμακείου μετά την αποσυστέγαση (οιασδήποτε μορφής συστεγάσεως), και δ) για την έγκριση διατήρησης σε λειτουργία φαρμακείου ως κληρονομικού.
Στις περιπτώσεις δε που έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως φαρμακείου (είτε επί κενής θέσεως, είτε κατ’ εξαίρεση των πληθυσμιακών κριτηρίων επί σκοπώ συστεγάσεως του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 1963/1991 ως ισχύει ή του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011 ως ισχύει) και δεδομένου ότι δεν έχει ανακληθεί η εν λόγω άδεια ιδρύσεως φαρμακείου για οιονδήποτε λόγο, δεν βλέπω πως οι οικείες Περιφέρειες δύνανται να μην προβαίνουν στην χορήγηση της αιτούμενης άδειας λειτουργίας φαρμακείου (πάντοτε υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία). Πόσω μάλλον, όταν σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 5607/1932 ορίζεται εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου, η οποία άρχεται από την κοινοποίηση στον λαβόντα την άδεια ιδρύσεως φαρμακείου φαρμακοποιό και εντός της οποίας ο φαρμακοποιός υποχρεούται να καταρτίσει το φαρμακείο του.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος
Π.Φ.Σ.