ΦΕΚ B 11/14.1.2002

Αριθ. 1116504/34/0015 ΠΟΛ 1370

Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ” και γη” της περίπτωσης γ” και της περίπτωσης στ” του άρθρου 38 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α”).2. Την με αριθμ. 1100389/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485/Β”) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί “Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών”.

3. Την 1044425/323/0015/ΠΟΛ.1127/10-4-1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα “Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία”.

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φαρμακείων, κατά την χορήγηση φαρμάκων σε ασφαλισμένους ταμείων, με ταυτόχρονη διασφάλιση της εμφάνισης της πώλησης των χορηγουμένων φαρμάκων.

5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τις παραγράφους 1 και 3 της 1044425/323/0015/ΠΟΛ.1127/10-4-1996 απόφασής μας, ως εξής:

“1. Παρέχουμε τη δυνατότητα στα φαρμακεία για τη διάθεση φαρμάκων και λοιπών συναφών ειδών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι πρόκειται εκ των υστέρων και όχι σε χρόνο μεγαλύτερο του ενός μηνός, να καλύψουν τη συναλλαγή με συνταγολόγιο του οικείου ασφαλιστικού ταμείου, αντί της προβλεπόμενης διαδικασίας (έκδοσης απόδειξης λιανικής πώλησης, απόδειξης επιστροφής και νέας απόδειξης λιανικής πώλησης), να τηρούν θεωρημένο βιβλίο παράδοσης φαρμάκων.”

“3. Στις πιο πάνω περιπτώσεις οι αποδείξεις λιανικής πώλησης μπορούν να εκδοθούν το αργότερο την αντίστοιχη μέρα του επόμενου μήνα από την παράδοση. Ειδικά για τις παραδόσεις φαρμάκων του τελευταίου μήνα της διαχειριστικής περιόδου ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 15 του Κ.Β.Σ.”

2. Για τα λοιπά συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραπάνω απόφασης 1044425/323/0015/ ΠΟΛ.1127/ 10-4-1996, όπως ισχύουν.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2001

Άρθρο 4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
1…

10. Να μην προχορηγούν φάρμακα, εκτός εάν η προχορήγηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 104425/323/0015/10.4.1996 (Β’ 303) και 1116504/34/0015 ΠΟΛ 1370/19.12.2001 (Β’ 11/2002) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά, σχετικά με την τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία. Στην περίπτωση αυτή, οι ταινίες γνησιότητας των προχορηγουμένων φαρμάκων φυλάσσονται εντός του ειδικού βιβλίου σε ειδική θέση (ζελατίνα).

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2008