Θέμα: Παρακρατήσεις φαρμακείων από ΔΟΥ και χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας.

Σχετ. ΠΟΛ 1274/13 και 1065/14 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Κυρία Γενικέ,

Μετά την έκδοση της ΠΟΛ 1274/27-12-2013 και σε συνέχεια προγενέστερης αλληλογραφίας με το γραφείο σας την οποία επισυνάπτουμε, επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Οι φαρμακοποιοί προκειμένου να εισπράξουν το εκάστοτε αναλογούν ποσό που τους οφείλεται από τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, για την εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισμένων από τα φαρμακεία τους, καλούνται να προσκομίσουν κάθε μήνα φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.


Με την παρότρυνση της Πολιτείας και δη του Υπουργείου σας, οι φορολογούμενοι έχουν προβεί σε ρυθμίσεις των πάσης φύσεως φορολογικών τους υποχρέωσαν προς το Δημόσιο. Έτσι και η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των φαρμακοποιών έχουν αιτηθεί προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. την ρύθμιση της τμηματικής καταβολής των χρεών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς αδυνατούν να καταβάλουν άπαξ το σύνολο των οφειλών τους.

Οι αιτηθείσες φορολογικές ενημερότητες τις οποίες απαραιτήτως πρέπει να διαθέτουν κάθε μήνα οι φαρμακοποιοί όπως αναφέρουμε και παραπάνω, χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ. με εντολή όμως παρακράτησης μέρους ή ολόκληρου του προς είσπραξη από τον φαρμακοποιό ποσού από τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ανεξαρτήτως αν οι οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες ή όχι, αν είναι ρυθμισμένες ή όχι, και κυρίως ανεξαρτήτως αν ο φαρμακοποιός είναι ενήμερος στην καταβολή των δόσεων της οφειλής του ή όχι, πολύ δε περισσότερο όταν το δημόσιο μέσω του ΕΟΠΥΥ οφείλει στους φαρμακοποιούς πολλά εκατομμύρια ευρώ!

Ουσιαστικά η πολιτεία καταστρατηγεί και ακυρώνει το δικαίωμα των φαρμακοποιών και των λοιπών φορολογουμένων να προβαίνουν σε ρύθμιση της τμηματικής καταβολής των χρεών τους.

Η ΠΟΛ 1065/14 ουδόλως διόρθωσε το πρόβλημα αφού εκδίδεται μεν φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια ΔΟΥ, με εντολή παρακράτησης όμως από τον ΕΟΠΥΥ ποσού, τουλάχιστον όσο τρεις ρυθμισμένες δόσεις για τους τρεις επόμενους μήνες που ακολουθούν την ημερομηνία αίτησης για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

Το πρόβλημα μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας του ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν ενημερώνει εγκαίρως τη ΔΟΥ Αμαρουσίου στην οποία υπάγεται και εν συνεχεία η εν λόγω ΔΟΥ δεν ενημερώνει εγκαίρως τις αρμόδιες για κάθε φαρμακείο ΔΟΥ για τα παρακρατηθέντα ποσά. Το αποτέλεσμα είναι ο φαρμακοποιός να καλείται να υποστεί για δεύτερη φορά παρακράτηση του ίδιου ποσού, αφού η αρμόδια ΔΟΥ στην οποία υπάγεται το φαρμακείο, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι ποσά και πότε έχουν καταβληθεί.

Παρακαλούμε για τον άμεσο ορισμό συνάντησης, μεταξύ Γενικής Γραμματείας Εσόδων και ΠΦΣ προκειμένου να ανευρεθεί λύση στο σημαντικό αυτό ζήτημα.

Εν αναμονή της απάντησή σας, είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΦΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ