Θέμα: Αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού
Σχετ. τα υπ’αρ. 22551/18-6-14 και 34412/ 1-10-14 έγγραφά σας.

Όπως γνωρίζετε, με το υπ΄αριθμ. 22551/18-6-14 έγγραφό σας δεν παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με την αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού χωρίς την εμπορική ονομασία.

Παρακαλούμε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να ενημερωθούν τα φαρμακεία όλης της χώρας και να παραταθεί η έναρξη ισχύος του μέτρου έως την 30/10/2014.

Επίσης είναι απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις όσον αφορά τα σκευάσματα ειδικής διατροφής, δεδομένου ότι η πολυπλοκότητα της σύνθεσής τους σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί αναγραφή συγκεκριμένης εμπορικής ονομασίας.
Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΦΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ