Αθήνα, 3  Φεβρουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 543

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β’ 3/04-01-2021) νέα απόφαση του Υπ. Εργασίας με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η 15435/913/16-4-2020 (Β’ 1559) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e – Ε.Φ.Κ.Α.».

Μία  εκ των τροποποιήσεων είναι ότι: « Στο τέλος του άρθρου 4 της υπ’ αριθμόν  15435 / 913 / 16-4-2020  (Β’ 1559) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Κάθε Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας μπορεί να προσκομιστεί σε μία μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά.»

Αυτό συνεπάγεται ότι κατά την υποβολή των λογαριασμών των φαρμακείων κάθε μήνα – στα συνοδευτικά έγγραφα των οποίων συμπεριλαμβάνεται η ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον το αιτούμενο ποσό ξεπερνά τις 3000 €- θα πρέπει να υποβάλλεται έντυπη ασφαλιστική ενημερότητα η οποία φέρει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και θα χρησιμοποιείται άπαξ.

Αυτό σημαίνει ότι εφεξής, οι ασφαλιστικές ενημερότητες δεν θα φωτοτυπούνται σε αντίτυπα ή ότι δεν θα εκδίδονται σε πολλαπλά αντίγραφα ανά εκτύπωση, για να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. Επιτρέπεται όμως να εκδίδονται αλλεπάλληλες έντυπες ασφαλιστικές ενημερότητες με διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μετά από ισάριθμες διαδοχικές αιτήσεις του φαρμακοποιού μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε ισάριθμες περιπτώσεις υποβολών.

Διευκρινίζεται ότι για κάθε αριθμό σύμβασης φαρμακείου με τον ΕΟΠΥΥ απαιτείται μία πρωτότυπη ασφαλιστική ενημερότητα ανά μηνιαία υποβολή, ανεξάρτητα από το πλήθος των τιμολογίων τα οποία έχουν εκδοθεί και συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την υποβολή.

Εφιστούμε την προσοχή των Φαρμακευτικών Συλλόγων ότι δεν θα πρέπει να γίνονται ανεκτές υποδείξεις Περιφερειακών Διευθύνσεων Υγείας περί ασφαλιστικών ενημεροτήτων οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να εκδίδονται  παραμονές των υποβολών, αλλά θα πρέπει να αρκούνται οι ενημερότητες να καλύπτουν την ημερομηνία πληρωμής. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στον ΠΦΣ για να ασκείται παρέμβαση προς την ΠΕΔΥ.

Με Εκτίμηση,

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ