Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2016

Κατόπιν επικοινωνίας μας με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) του ΕΟΠΥΥ ενημερώνουμε τους φαρμακοποιούς για μία νέα λειτουργία του συστήματος της πύλης https://eopyykmes.gr από την οποία εκδίδουμε το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ):
  • Το σύστημα πλέον δίνει τη δυνατότητα στους φαρμακοποιούς να χρησιμοποιούν έτοιμα προτυπωμένα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται μέσα από την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, αφού ο φαρμακοποιός συμπληρώσει στο σύστημα τα ποσά και τους αριθμούς συνταγών κατά τα μέχρι σήμερα γνωστά, μόλις επιλέξει την έκδοση εγγράφων το σύστημα μεταφέρεται στο σημείο έκδοσης του ΣΣΥ, όπου υπάρχει πλέον η εξής αλλαγή: Εκτός από το ΣΣΥ, αντί για το υπόδειγμα τιμολογίου που παρέχονταν μέχρι σήμερα, υπάρχουν έτοιμα και συμπληρωμένα σωστά με τα ποσά της κίνησης του μήνα τα τιμολόγια που μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν επιθυμεί για την κατάθεση.
  • Επισημαίνουμε πως κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό και όποιος επιθυμεί μπορεί να παραβλέψει τη συγκεκριμένη διαδικασία και απλώς να χρησιμοποιήσει το ΣΣΥ. Όμως για τη διευκόλυνση ειδικά όσων εξέδιδαν μέχρι σήμερα χειρόγραφα τιμολόγια επισημαίνουμε πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία.
  • Όσοι φαρμακοποιοί επιλέξουν τη χρήση τους πρέπει να γνωρίζουν πως είναι καλό να επικοινωνήσουν πρώτα με το λογιστή τους.
  • Μετά την εκτύπωση των πρότυπων τιμολογίων θα πρέπει χειρόγραφα να συμπληρωθούν σε αυτά 1) η ημερομηνία (τελευταία μέρα του μήνα), 2) η σειρά και αριθμός του τιμολογίου.
  • Συστήνεται η δημιουργία νέας σειράς τιμολογίων η οποία θα επισημαίνεται με κάποιο γράμμα της αλφαβήτου, πχ Μ1, Μ2, Μ3 κ.ο.κ. (όπου Μ=Μηχανογραφημένα – επιλέγουμε όποιο γράμμα επιθυμούμε). Η νέα αυτή σειρά θα πρέπει να τηρείται στο εξής ώστε να μη δημιουργηθεί σύγχηση με τα υπόλοιπα φορολογικά στοιχεία του φαρμακείου.
  • Συστήνεται η απ΄ευθείας εκτύπωση πέντε (5) αντιγράφων του κάθε τιμολογίου: 1 με την επισήμανση ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, 3 με την επισήμανση ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ και 1 με την επισήμανση ΣΤΕΛΕΧΟΣ. Το πρωτότυπο και το ένα αντίγραφο θα χρησιμοποιηθούν στα πακέτα εγγράφων έξω από τη σακκούλα του ΕΟΠΥΥ, ένα αντίγραφο μέσα στη σακκούλα μαζί με τις συνταγές, ένα αντίγραφο για το λογιστήριο του φαρμακείου και το στέλεχος που καλό είναι να κρατείται σε ένα νέο ντοσιέ μαζί με όλα τα επόμενα της ίδιας σειράς.
  • Επισημαίνεται ξανά πως τα φαρμακεία που εκδίδουν μηχανογραφημένα τιμολόγια συνεχίζουν όπως έπρατταν μέχρι σήμερα, ενώ για τα υπόλοιπα ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η χρήση του προτύπου της ΚΜΕΣ.
  • Εάν κάποιο φαρμακείο επιλέξει την παραπάνω διαδικασία επισημαίνεται πως θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ αυτών και των χειρόγραφων και να ΜΗΝ εκδόσει ή υποβάλλει και τα δύο.
  • Η σφραγίδα του φαρμακείου και η υπογραφή του φαρμακοποιού θα πρέπει κατά τα γνωστά να είναι πρωτότυπη σε όλα τα αντίγραφα που θα εκδοθούν.
Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν οι οδηγίες του ΦΣΘ για την υποβολή των μηνιαίων στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ που βρίσκονται πάντοτε στο κάτω μενού της ιστοσελίδας του Συλλόγου.
Για το Δ.Σ.
           Ο Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας
Κυριάκος Θεοδοσιάδης                   Διονύσιος Ευγενίδης