Εξέταση Φυσιολογικές τιμές Μονάδα μέτρησης
Aιματοκρίτης (Ht) Α:45+/-5, Γ:42+/-5 %
Αιμοσφαιρίνη (Hb) Α: 14-18, Γ:12-16 g%
Ερυθρά αιμοσφαίρια 4.200.000 -6.200.000 /μl
Αιμοπετάλια 150.000-440.000 /μl
Λευκά αιμοσφαίρια 5.000-10.000 /μl
Τύπος λευκών αιμοσφαιρίων
α)Πολυμορφοπύρηνα 36-66 %
β)Λεμφοκύτταρα 24-44 %
γ)Ηωσινόφιλα 0-4 %
δ)Μεγάλα μονοπύρηνα 2-Αυγ %
Μέσος όγκος ερυθρών(MCV) 70-95 κμ
Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης(MCHC) 32-36 gr%
Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης(MCH) 27-32 pg
Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών Α:<15 – Γ:<20 mm
Σάκχαρο 70-105 mg%
Ουρία Οκτ-50 mg%
Χοληστερίνη <200 mg%
Τριγλυκερίδια <150 mg%
Ουρικό οξύ Α:3,4-7 Γ:2,4-5,7 mg%
HDL-χοληστερόλη Α:>40, Γ:>48 mg%
LDL-χοληστερίνη <190 mg%
Κρεατινίνη ορού Α:έως1,4 – Γ:έως1,1 mg%
Μαγνήσιο ορού 1,4-2,5 mEq/L
Κάλιο ορού 3,5-5 mEq/l
Μάτριο ορού 135-150 mEq/l
Ασβέστιο ορού 8,8-11,2 mg%
Φώσφορος ορού(ανόργανος) 2,5-4,5 mg%
Οξαλική Τρανσ/ση(SGOT) 0-46 U/l
Πυρουβική Τραν/ση(SGPT) 0-49 U/l
Γαλακτική Δεϋδρογονάση(LDH) 230-460 U/l
Κρεατινοκινάση(CPK) έως 195 U/l
γ-Γλουταμυλτρανσπεπτιδάση(γGT) Α:9-52, Γ:5-32 U/l
Ψευδοχολινεστεράση 5000-14000 U/l
Αλκαλική Φωσφατάση ορού 70-300, παιδ.180-1200 U/l
Σίδηρος ορού 50-150 μg%
PSA <4 ngr/ml
F PSA 0,5-2,5 ngr/ml
Φεριτίνη Γ:20-120, Α:20-200 ng/mL
T3 Τριιωδοθυρονίνη 0,3-2,2 ng/ml
T4 Θυροξίνη 4,5-12 μG/dl
TSH Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη 0,3-5,1 μU/ml

Οι αναγραφόμενες τιμές αναφοράς είναι δυνατόν να διαφέρουν από εργαστήριο σε εργαστήριο λόγω διαφορών στις μεθοδολογίες και τις μονάδες μέτρησης που αναγράφονται στα έντυπα τους.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

▪ «ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» Ή  «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ», κατά τη στατιστική προσέγγιση, είναι το σύνολο των τιμών ενός ποσοτικού βιολογικού μεγέθους που απαντώνται σε υγιή άτομα ή σε δείγμα ατόμων με ορισμένη κατάσταση υγείας.

▪Τα φυσιολογικά όρια (τιμές αναφοράς) σύμφωνα μ’ αυτήν την προσέγγιση περιλαμβάνουν το 95% του φυσιολογικού πληθυσμού.