Κώδικας Φαρμακευτικής Δεοντολογίας

Written by antidoto on . Posted in Νομοθεσία

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 145

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 340

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Νόμου 3601/28 «περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων».

2. Την με αριθ. 1896/9.12.92 πρόταση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Οδηγίες και Διατάξεις Τήρησης Βιβλίου Προχορήγησης-Διάθεσης Φαρμάκων

Written by antidoto on . Posted in Νομοθεσία

ΦΕΚ B 11/14.1.2002

Αριθ. 1116504/34/0015 ΠΟΛ 1370

Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ» και γη» της περίπτωσης γ» και της περίπτωσης στ» του άρθρου 38 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α»).

Downloads

Newsletter

Επικοινωνία

footer_logoΦαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας
     Τηλ: 2510 834200
Εmail: fs.kavala@gmail.com

Φωτογραφίες