Πίνακας αναβολικών φαρμάκων για τα οποία απαιτείται συνταγή φυλασσόμενη επί διετία.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ/ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1

OXYMETHOLONE/ ΜΙΝΕΡΒΑ Δισκίο 50mg/Tab Oxymetholone BTXx100 (BLIST 10×10)

2

DECA DURABOLIN Ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα 50mg/1ml AMP Nandrolone Decanoate BTx1AMPx1ml

3

DECA DURABOLIN Ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα 200mg/2ml AMP Nandrolone Decanoate BTx5VIALSx1ml

4

ANABOLINE DEPOT Ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα 50mg/1ml AMP Nandrolone Decanoate BTx1AMPx1ml

5

ZIREMILON Ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα 25mg/1ml AMP Nandrolone Decanoate BTx1AMPx1ml

6

ZIREMILON Ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα 50mg/1ml AMP Nandrolone Decanoate BTx1AMPx1ml

7

EXTRABOLINE Ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα 200mg/2ml VIAL Nandrolone Decanoate BTx3VIALSx2ml

8

NUREZAN Ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα 50mg/1ml AMP Nandrolone Decanoate BTx1AMPx1ml

9

NANDROLONE DECANOATE/NORMA Ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα 200mg/2ml VIAL Nandrolone Decanoate BTx1VIALx2ml/
BTx5VIALSx2ml