Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Ρακιτζή Αναστασία

Αντιπρόεδρος: Πλασάτη Αναστασία

Γραμματέας: Παπαδανιήλ Χαρίκλεια

Ταμίας: Αδαμοπούλου Έλενα

Μέλη: Γεργιάδου Γεωργία-Σαρλότ, Κωνσταντινίδου Ιουλιανή,

Ποτόλιας Δημήτριος, Τάτση Χριστίνα, Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος

Από τις διενεργηθείσες αρχαιρεσίες εξελέγησαν για τον Πανελλήνιο

Φαρμακευτικό Σύλλογο οι:

Τακτικά μέλη:

Κωνσταντινίδης Ανδρέας

Πιστοφίδου Μαρία

Ρακιτζή Αναστασία

Αναπληρωματικά μέλη:

Θεοδωρίδης Βαλεντίνος

Μαντζουράνη Ιάσμη

Πλασάτη Αναστασία