Author Archive

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΠΦΣ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ. 3696

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Προς: Υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακαποθήκες

Κοινοποίηση:
1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός
2. Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος
Θέμα: «Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την κατάθεση της εισφοράς φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις»
Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με: α) την παρ. 14 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 ως προσετέθη με την παρ. 6α του άρθρου δεύτερου του Ν. 4393/2016, και β) την παρ. 6 της υπ’ αριθμόν Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016 «Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 – Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016» του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζεται ότι όσον αφορά στο ΤΣΑΥ, καταργήθηκε η αναφερόμενη στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 3232/2004 προμήθεια ύψους 3% επί της εισφοράς φαρμακοποιών υπέρ του Π.Φ.Σ. Με το άρθρο 51 του Ν. 4387/2016 προβλέφθηκε η σύσταση του Ε.Φ.Κ.Α. και ορίστηκε ότι από 01.01.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλιση, με αποτέλεσμα οι εντασσόμενοι φορείς, περιλαμβανομένου και του ΕΤΑΑ, να απολέσουν την αυτοτέλεια τους. Καθώς έχει καταργηθεί ο μηχανισμός είσπραξης της εισφοράς φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 61 του Ν. 3601/1928 ως ισχύει, χωρίς να έχει προβλεφθεί νομοθετικώς έτερος, οι υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν εδύναντο να καταβάλουν τον εν λόγω πόρο (τον οποίο κατέβαλαν προηγουμένως στο ΤΣΑΥ).
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή των υπόχρεων φαρμακευτικών επιχειρήσεων καθώς και επί σκοπώ προστασίας των συμφερόντων των φαρμακοποιών και του Π.Φ.Σ., και μέχρι να ρυθμιστεί νομοθετικώς η ανωτέρω εκκρεμότητα, ο Π.Φ.Σ. δυνάμει της υπ’ αριθμόν 11/13.9.2017 αποφάσεώς του Διοικητικού Συμβουλίου του και κατόπιν του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3350/18.9.2017 εγγράφου του, αιτήθηκε το άνοιγμα διαχειριστικού τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Πράγματι δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3093/29.9.2017 εγγράφου της Τράπεζα της Ελλάδος λάβαμε γνώση ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Π.Φ.Σ. και έχει ανοιχθεί για τον ανωτέρω σκοπό λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΟΥ 0,4%» με ΚΑ 26184722 και ΙΒΑΝ : GR 43 010 0024 0000 000026184722.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε όπως προβείτε σε κατάθεση στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό του συνόλου των οφειλομένων ποσών που αφορούν την εισφοράς φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 (και δεν έχουν καταβληθεί εν τω μεταξύ σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΚΑ ή του ΤΣΑΥ) έως σήμερα.
Επίσης καλείστε όπως προβαίνετε εφεξής στην κατάθεση της εισφοράς φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. σε κατάθεση στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την γενόμενη πώληση προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία.
Ακόμη, καλείστε όπως καταθέσετε στον Π.Φ.Σ. εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός:
α) το σχετικό καταθετήριο στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό,
β) αναλυτικές καταστάσεις των πωλήσεων των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που έχετε πραγματοποιήσει κατά τον προηγούμενο μήνα προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, δυνάμει των οποίων προκύπτει η παρακράτηση της εισφοράς φαρμακοποιών 4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υπέρ του Π.Φ.Σ.,
γ) Αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (μηνιαία ή τριμηνιαία), και
δ) Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σας, νομίμως θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι το ποσό που κατετέθη στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό είναι το ορθό.
Τέλος, σε περίπτωση που έχετε ήδη προβεί σε κατάθεση οιουδήποτε ποσού που αφορά την εισφορά φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. σε οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΚΑ (ή ΤΣΑΥ) κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως σήμερα, παρακαλείστε όπως προσκομίσετε στον Π.Φ.Σ. τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αφορούν την εν λόγω περίοδο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΦΣ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Με κεντρικό στόχο την ανάδειξη του Φαρμακείου της κοινότητας ως πυρήνα ενημέρωσης του πληθυσμού για θέματα Δημόσιας Υγείας , ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης και τα μέλη του ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου δίνουν το παρόν σε σημαντικές διοργανώσεις επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και συλλόγων ασθενών.
Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος του ΠΦΣ μετέβη στις 27 Σεπτεμβρίου , στην Κύπρο προσκεκλημένος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου , σε ημερίδα με τίτλο «Ο ρόλος του Φαρμακοποιού στο Γενικό Σχέδιο Υγείας Κύπρου» και ενημέρωσε του Κυπρίους Συναδέλφους για την λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Την ξεκάθαρη θέση ότι «το σύστημα υγείας στη χώρα μας πρέπει να είναι ασθενοκεντρικό και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η φαρμακευτική ή ιατρική περίθαλψη του έλληνα ασθενή στην έκταση που αυτός τις χρειάζεται, με αξιοπρέπεια και με τέτοιον τρόπο ώστε γρήγορα και η υγεία του να αποκατασταθεί και η επιστροφή του στην παραγωγή να επανέλθει, διατύπωσε ο κ. Θεοδοσιάδης, στην ομιλία του στο 16th Annual HEALTHWORLD Conference που διοργάνωσε στην Αθήνα, στις 4 και 5 Οκτωβρίου, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Στο ίδιο συνέδριο , όπου παραβρέθηκε και ο υπουργός Υγείας, ο κ. Θεοδοσιάδης ξεκαθάρισε ότι δαπάνες υγείας και ανταποδοτικότητα και ποιότητα υγείας είναι έννοιες αντιφατικές που δεν μπορούν να συνυπάρξουν. «Συνεπώς –τόνισε – πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ευθέως στους πολίτες που ζορίζονται εν μέσω κρίσης ότι οι δείκτες υγείες αυξάνονται μόνο μέσα από την αύξηση των δαπανών για την υγεία».
Και κατέληξε «παίζουμε την κολοκυθιά κι εκ του αποτελέσματος λέμε στον φαρμακοβιομήχανο να δώσει clawback και rebate, στον φαρμακοποιό επίσης να δώσει rebate και στον ασφαλισμένο να βάλει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, τόσο βαθιά που στο τέλος να μην τον συμφέρει να πάει σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ, αλλά να πληρώσει εξ ιδίων όλη την αξία των φαρμάκων που παίρνει. Και στο τέλος τα φέρνουμε έτσι που λέμε ότι η σπατάλη και η λαμογιά εξαφανίστηκαν. Κι είμαστε και εθνικά υπερήφανοι».
Εξάλλου μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακοποιών που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε σε όλες τις διαχρονικά ατελέσφορες μνημονιακές επιλογές κατά των φαρμακείων ενώ στην τελετή έναρξης αναφερόμενος στην σύμπραξη όλων των φαρμακοποιών και τόνισε πώς «συνεχίζω να λέω ότι είμαστε στο ίδιο καράβι και μαζί πρέπει να βαδίσουμε, μαζί να αγωνιστούμε και μαζί θα βουλιάξουμε ή μαζί θα περάσουμε στην απέναντι όχθη»
Επίσης στις 11 Οκτωβρίου προσκεκλημένος του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και του καθηγητή κ. Παναγιώτη Μπεχράκη, συμμετείχε ως ομιλητής με θέμα «Γρίππη: νεώτερα δεδομένα».
Ο κ. Θεοδοσιάδης υπεραμύνθηκε του εμβολιασμού και αναφερόμενος στους πολέμιους του εμβολιασμού ανέφερε χαρακτηριστικά «εσείς μπορείτε να αυτοκτονήσετε το παιδί σας όχι».
Την ίδια μέρα οι κ.κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης, Απόστολος Βαλτάς και Σεραφείμ Ζήκας συνοδευόμενοι από το νομικό σύμβουλο κ. Ηλία Δημητρέλλο , μετείχαν σε συνάντηση με εκπροσώπους του ΤΑΥΦΕ προκειμένου να βρεθεί λύση στο γνωστό πρόβλημα των εισφορών , δίχως όμως αποτέλεσμα. Σειρά έχουν πλέον από πλευράς ΠΦΣ, τα ένδικα μέσα
Στηρίζοντας τις προσπάθειες και των Συλλόγων Ασθενών, ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΠΦΣ κ. Θανάσης Παπαθανάσης παραβρέθηκε σε εκδήλωση για τις Ρευματικές Παθήσει ς του Συλλόγου ΕΛΕΑΝΑ. Στον χαιρετισμό του είπε μεταξύ άλλων πώς τα φαρμακεία μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα ενημέρωσης για τις ρευματικές παθήσεις, έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης, στις 11 Οκτωβρίου ο κ. Θανάσης Παπαθανάσης παρευρέθηκε επίσης στη σημαντική εκδήλωση του ΙΜΕΘΑ με σύνθημα » Η Θρόμβωση μπορεί να προληφθεί».
Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε πως το Φαρμακείο ως Πυλώνας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με στόχο τη βελτίωση των δεικτών υγείας του πληθυσμού και την εξοικονόμηση πόρων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές!
Εξάλλου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για την επιδημική έξαρση της ιλαράς, παρέστη ο κ. Στέλιος Καλογερόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της δωρεάν και απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των πολιτών στα εμβόλια και την ανάγκη να θεραπευθούν όποια προβλήματα υπάρχουν στην εισαγωγή και διακίνηση των σκευασμάτων, τονίζοντας ότι λόγω της περιορισμένης επάρκειας, καθημερινά οι φαρμακοποιοί αγωνίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε εμβόλια για την ιλαρά.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΠΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30 ΕΥΡΩ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αθήνα 13/10/2017
Αριθμ. Πρωτ. 3682

Προς : 1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός
2. Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Σωτήριος Μπερσίμης
3. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Υπ’ όψιν κ. Ρηγάτου)

Θέμα: «Κατάργηση διατάξεως του ΕΚΠΥ περί μη αποδόσεως δαπανών κάτω από τριάντα ΕΥΡΩ των θεραπευτικών μέσων και προθέσεων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης »
Επί σκοπώ καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προστασίας της Δημόσιας Υγείας παρακαλούμε όπως προβείτε στην κατάργηση της διατάξεως του Παραρτήματος του άρθρου 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ. και δη η υπ’ αριθμόν ΕΜΠ5 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3−11−2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β΄/11−4−2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει», ΦΕΚ Β΄ 3054/18.11.2012), δυνάμει της οποίας διατάξεως προβλέπεται ότι τα θεραπευτικά μέσα και οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δύνανται να παρέχονται στους ασφαλισμένους εφόσον έχουν περιληφθεί στον ΕΚΑΠΤΥ και έχουν κοστολογηθεί από την ΕΠΥ με την ιδιαιτερότητα να μην αποδίδεται καμία δαπάνη στα ποσά έως τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

17o PHARMA point: «Το φαρμακείο στο… μικροσκόπιο»

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Για 17η χρονιά, η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση PHARMA point που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», και τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Το PHARMA point θα αποτελέσει και φέτος πόλο έλξης για χιλιάδες φαρμακοποιούς και εκπροσώπους της φαρμακευτικής αγοράς από όλη την Ελλάδα, ενώ θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Με κεντρικό μήνυμα «Το φαρμακείο στο… μικροσκόπιο», το 17ο PHARMA point επιδιώκει να «ερευνήσει» τις αλλαγές που παρατηρούνται στον χώρο του φαρμακείου, να «αναλύσει» τις συνέπειες και να αναζητήσει λύσεις. Το «παρών» στο συνέδριο θα δώσουν διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και επιστήμονες από τον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει:

Στρογγυλά τραπέζια
– «Τα εμβόλια στο… μικροσκόπιο»

– «Ηλεκτρονικό εμπόριο από τα φαρμακεία»

– «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τα φαρμακεία. Νέες προκλήσεις και προτάσεις»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Διαχείριση ασθενών στο φαρμακείο» με θέματα που αφορούν την ημικρανία και την ξηροφθαλμία.
Ενημερωτικές ομιλίες για θέματα επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος
Σεμινάριο πρώτων βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Ακόμη, στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στις 12:30, ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης, θα ανακοινώσει την αποχώρησή του από τη θέση του προέδρου του ΦΣΘ μετά από 19 συνεχόμενα χρόνια που την τίμησε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου στο www.pharmapoint.gr.

Τέλος, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» θα λειτουργήσει έκθεση όπου οι εταιρείες-εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα για πιο ουσιαστική επαφή με χιλιάδες φαρμακοποιούς και συμμετοχή στην προσπάθεια τόνωσης της φαρμακευτικής αγοράς.

Παρέμβαση του ΠΦΣ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για την επιδημική έξαρση της ιλαράς

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Υπουργείου Υγείας

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017

Με θέμα την επιδημική έξαρση της ιλαράς και της εμβολιαστικής πολιτικής της χώρας, συνεδρίασε χθες, Τρίτη 4/10, η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ και Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ο καθηγητής του Τομέα Υγείας του Παιδιού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, η Α’ Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Φ., Δέσποινα Μακριδάκη, η Διευθύντρια Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας προϊόντων Ε.Ο.Φ, Παντελία Γκούρα, ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Δικηγορικής Εταιρείας Αθηνών, Παναγιώτης Βιδάλης και το μέλος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Στυλιανός Καλογερόπουλος.

Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, ανέφερε ότι πρέπει να δοθεί στην κοινωνία ένα σήμα ότι τα θέματα δημόσιας υγείας και υγειονομικής ασφάλειας στης χώρας δεν αποτελούν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και ότι υπάρχει η μέγιστη δυνατή πολιτική συναίνεση. «Μπορούμε όλοι μας να κάνουμε αλχημείες με τους αριθμούς και να δημιουργούμε ένα κλίμα γενικευμένης ανησυχίας και ανασφάλειας. Το μόνο, όμως, που πραγματικά δεν χρειάζεται η κοινωνία ,αυτή τη περίοδο της παρατεινόμενης δυσκολίας και της κρίσης, είναι να αισθάνεται ανασφαλής απέναντι στον κίνδυνο της αρρώστιας, απέναντι σε υπαρκτές απειλές που υπάρχουν για την δημόσια υγεία» επεσήμανε ο Υπουργός τονίζοντας, ωστόσο, ότι χρειάζεται διαρκής εγρήγορση καθώς «στον κόσμο δεν υπάρχουν υγειονομικά σύνορα και προφανώς, οι επιδημικές εξάρσεις νοσημάτων, ακόμα και ξεχασμένων, θα έρθουν και στην Ελλάδα όσο καλά και αν είναι τα standards της επιδημιολογικής επιτήρησης, όσο καλά και αν λειτουργούν οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Θέλοντας να αναδείξει τη σημασία των εμβολιασμών στην προστασία της δημόσιας υγείας, ο κ. Ξανθός ανάφερε ότι πέρυσι (2016-2017) που έγινε μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης και εμβολιάστηκαν 1,8 εκ. άνθρωποι, οι θάνατοι υποδιπλασιάστηκαν (108 θανατηφόρα κρούσματα) σε σύγκριση με πρόπερσι (2015-2016) οπότε διατέθηκαν 1,2 εκ. εμβόλια και οι θάνατοι είχαν φτάσει στους 197. Επιπλέον, την περασμένη χρονιά σχεδόν διπλασιάστηκε το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης των υγειονομικών (από 11% σε 18% στα νοσοκομεία και από 24% σε 34% στις δομές ΠΦΥ) με αποτέλεσμα να μη νοσήσουν αρκετοί γιατροί και επαγγελματίες υγείας και κατ’ επέκταση να προστατευθούν και οι ασθενείς.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, τόνισε ότι υπάρχει πλήρης εικόνα της επιδημιολογικής επιτήρησης και γι αυτό η ΓΓΔΥ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και προχώρησε εγκαίρως σε εμβολιασμούς ειδικών πληθυσμών: στους πρόσφυγες όπου δεν έχει εκδηλωθεί κανένα κρούσμα ιλαράς και από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία εμβολιασμών σε Ρομά με αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, να έχουν εμβολιαστεί 1.600 παιδιά με το μικτό εμβόλιο ιλαράς- παρωτίτιδας- ερυθράς. «Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει δημόσια υγεία όλοι μας και να καταλάβουμε πως με κραυγές, με αντιεπιστημονικά δεδομένα ή με στείρο αντιπολιτευτισμό δεν οδηγούμαστε πουθενά» ανέφερε ο κ. Μπασκόζος.

Ο πρόεδρος του Κέντρου Ελέγχου και πρόληψης Νοσημάτων, Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει προχωρήσει το ΚΕΕΛΠΝΟ από τον περασμένο Απρίλιο με στόχο την ευαισθητοποίηση των υγειονομικών και των πολιτών (έγγραφα και εγκύκλιοι στις υγειονομικές υπηρεσίες και τις περιφέρειες, αφίσες σε υγειονομικά ιδρύματα με το σύνθημα «Υπάρχει ιλαρά στην Ευρώπη, εμβολιαστείτε και προστατευθείτε»). Όπως ενημέρωσε ο κ. Ροζένμπεργκ, τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν το Μάιο, τέλη Απριλίου, και αρχές Μαΐου του 2017 και αφορούσαν τρία μικρά παιδιά της κοινότητας των Ρομά (μετακινούμενοι πληθυσμοί από τη Ρουμάνια όπου έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα και θάνατοι από τη νόσο). «Παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή εργαστηριακά και κλινικά την εξέλιξη της νόσου, καθώς και την μετάδοση των νοσημάτων. Άρχισαν να εμφανίζονται όλο και περισσότερα και συχνότερα κρούσματα, η τεράστια πλειοψηφία αφορούσε παιδιά της κοινότητας των Ρομά, όμως υπήρχε και ένας αριθμός ενηλίκων. Διαπιστώσαμε ότι οι πληθυσμοί αυτοί -στο 99%- ήταν πληθυσμοί που δεν είχαν καμία εμβολιαστική κάλυψη. Το ΚΕΕΛΠΝΟ κινητοποιήθηκε δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση των συναδέλφων γιατρών, για να υπάρχει εγρήγορση όσο αναφορά την έγκαιρη διάγνωση -εργαστηριακή και κλινική- της νόσου, και στη μεγάλη προσεκτική επιδημιολογική επιτήρηση των κρουσμάτων, για την έγκαιρη αναφορά τους, την επιβεβαίωση τους εργαστηριακά, τουλάχιστον στα πρώτα-πρώτα στάδια και εν συνεχεία την καταγραφή τους. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λέμε ότι αυτή τη στιγμή ο αριθμός των κρουσμάτων μέχρι σήμερα είναι περίπου 200, σε αυτό το διάστημα των τεσσάρων μηνών στη χώρα μας. Δεν βλέπουμε μια πολύ μεγάλη, εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, αλλά μια προοδευτική, αναμενόμενη αύξηση των κρουσμάτων και αυτό από το γεγονός ότι έχουν επιδεινωθεί οι καιρικές συνθήκες, υπάρχει μεγαλύτερος συγχρωτισμός και ιδιαίτερα με την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία. Παρά ταύτα, ακριβώς, βασισμένοι στο γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός του ελληνικού πληθυσμού είναι πράγματι καλυμμένος με δύο δόσεις του τριπλού εμβολίου, φαίνεται ότι η εξάπλωση της επιδημίας είναι ελεγχόμενη, την παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή», ανέφερε ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ο καθηγητής του Τομέα Υγείας του Παιδιού της ΕΣΔΥ, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 200 περιστατικά ιλαράς, το 70% με 75% αφορούν παιδιά από την κοινότητα των Ρομά, περίπου 15% είναι άτομα του γενικού πληθυσμού και περίπου 10% είναι μετανάστες, σχεδόν αποκλειστικά παλαιών κυμάτων μετανάστευσης και όχι του πρόσφατου προσφυγικού κύματος. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτόπουλο, παλαιότερες μελέτες που έχουν γίνει σε σχέση με την εμβολιαστική κάλυψη, κατά κάποιο τρόπο προδιέγραφαν ότι μια τέτοια επιδημία είναι δυνατή, γιατί ήδη σε μελέτες του 2006 και του 2012 είχε διαπιστωθεί μεγάλη, έλλειψη εμβολιαστικής κάλυψης στην κοινότητα των Ρομά και ανεπαρκής κάλυψη του γενικού πληθυσμού με δύο δόσεις του εμβολίου MMR. Ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θέτει σαν στόχο –για να μην εκδηλώνονται επιδημίες– τον εμβολιασμό του 95% του πληθυσμού και όλων των επιμέρους ομάδων του με δύο δόσεις εμβολίου έναντι της ιλαράς (με μονοδύναμο εμβόλιο ή MMR).

«Το ζήτημα της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα σήμερα είναι κατ’ εμέ κυρίως ζήτημα θεσμικό – και θα ήταν σημαντικό η Βουλή των Ελλήνων να ασχοληθεί με αυτό. Δεν έχουμε επαρκείς θεσμούς δημόσιας υγείας και απαιτείται μια σημαντική αναδιοργάνωσή τους. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι αυτό πρέπει να γίνει με διακομματική συναίνεση, γιατί η δημόσια υγεία αποτελεί συνεχιζόμενη ανάγκη και πρέπει να έχουμε πολιτικές που είναι επίσης συνεχιζόμενες και ως εκ τούτου συναινετικές» ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος και κατέληξε λέγοντας: «Επειδή ακούγονται πολλά για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού: Νομίζω ότι τέτοια μέτρα πρέπει να τα σκεφτεί πολύ καλά κανείς, κυρίως με κριτήριο την αποτελεσματικότητα. Η πολιτεία θα πρέπει, σε ειδικές περιπτώσεις, να έχει τη δυνατότητα λήψης μέτρων επιβολής συνεπειών σε όσους δεν είναι εμβολιασμένοι (π.χ. περιορισμός στην προσέλευση στο σχολείο ή αλλού κλπ.), αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται «οριζόντια», αλλά μόνο με προϋποθέσεις και μετά από προσεκτική στάθμιση των επιδημιολογικών δεδομένων. Δεν νομίζω ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ήταν ένα αποτελεσματικό μέτρο στη χώρα μας σήμερα, λόγω της περιορισμένης έκτασης της επιδημικής έξαρσης ιλαράς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό εστιάζεται σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Τα μέτρα δημόσιας υγείας πρέπει να ακολουθούν την αρχή της αναλογικότητας, να προκαλούν, δηλαδή, ανάλογη δυσλειτουργία στην κοινωνία με τον κίνδυνο που υπάρχει. Αυτό θέλει πάντα ιδιαίτερη στάθμιση των επιδημιολογικών δεδομένων που, θέλω να προσθέσω, το ΚΕΕΛΠΝΟ συλλέγει με μεθοδικότητα, ώστε να έχουμε όλοι ενιαίο και έγκυρο έδαφος στοιχείων.».

Η α’ αντιπρόεδρος του ΕΟΦ, Δέσποινα Μακριδάκη, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν πωληθεί από τις εταιρείες προς τους φαρμακεμπόρους κι από εκεί προς τα ιδιωτικά φαρμακεία περίπου 340.000 δόσεις τριπλών εμβολίων ιλαράς- παρωτίτιδας- ερυθράς, ξεπερνώντας κατά περίπου 15.000 την κατανάλωση της προηγούμενης χρονιάς. Επίσης, προγραμματίζεται η εισαγωγή 65.000 δόσεων για τον Οκτώβριο και μέχρι τέλος του χρόνου έχουν ήδη εξασφαλιστεί 120.000 δόσεις. Σύμφωνα με την κα Μακριδάκη, από την επικοινωνία που έχει ο ΕΟΦ με τους εκπροσώπους των Φαρμακαποθηκών, δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα στην επάρκεια ή στη χορήγηση αυτών προς τα ιδιωτικά φαρμακεία. Τέλος, η κα Μακριδάκη τόνισε ότι από τις 25 Σεπτεμβρίου ο ΕΟΦ έχει εντάξει στη λίστα απαγόρευσης εξαγωγών και τα εμβόλια της ιλαράς ως ένα επιπλέον μέτρο παρακολούθησης ενώ παράλληλα, όπως διαβεβαίωσε, σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να γίνει επιπλέον έκτακτη εισαγωγή συσκευασιών.

Ο επιστημονικός συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, Παναγιώτης Βιδάλης, ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αξία του εμβολιασμού αλλά και για τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει μια μαζική άρνηση του πληθυσμού να εμβολιαστεί, ειδικά όταν αφορά σε παιδιά. Ωστόσο, ο κ. Βιδάλης είπε ότι η Επιτροπή Βιοηθικής έχει τονίσει ότι ο εμβολιασμός αποτελεί ιατρική πράξη και ως εκ τούτου- όπως προβλέπει το Σύνταγμα και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Βιοϊατρική- συνδέεται πάντοτε με τη συναίνεση αυτού που υποβάλλεται στην πράξη ή αν πρόκειται για παιδί, με τη συναίνεση των γονιών. « Νομίζω ότι ακούστηκαν φωνές όλο αυτό το διάστημα, που ήταν αποτέλεσμα ενός πανικού. Είναι ο χειρότερος σύμβουλος σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Εάν έχουμε την ψυχραιμία, να δούμε τα στατιστικά στοιχεία, που μας παρουσίασαν οι προηγούμενοι ομιλητές και που δείχνουν ότι η χώρα μας, δεν αντιμετωπίζει έναν άμεσο κίνδυνο επιδημίας, θα πρέπει λίγο να χαμηλώσουμε τους τόνους ως προς την υποχρεωτικότητα» είπε ο κ. Βιδάλης προσθέτοντας ότι δεν μπορεί ο εμβολιασμός να είναι κριτήριο της εγγραφής του παιδιού στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Τέλος, ο κ. Στέλιος Καλογερόπουλος, μέλος του ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου επεσήμανε την αναγκαιότητα της δωρεάν και απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των πολιτών στα εμβόλια και την ανάγκη να θεραπευθούν όποια προβλήματα υπάρχουν στην εισαγωγή και διακίνηση των σκευασμάτων, τονίζοντας, ωστόσο ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για ελλείψεις στα εμβόλια που προστατεύουν από την ιλαρά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΔΥΝΑΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Αθήνα, 9/10/2017
Αρ. Πρωτ.3600
Προς
1) Υπουργείο Υγείας (Γραφείο Υπουργού κ. Ανδρέα Ξανθού)
2) ΕΟΦ (Γραφείο Πρόεδρου κας Αικατερίνης Αντωνίου
3) ΗΔΙΚΑ (Γραφείο Προέδρου κ. Αναστασίου Τάγαρη)

Ενόψει της έναρξης της περιόδου του αντιγριπικού εμβολιασμού και υπό τον κίνδυνο επιδημικής έξαρσης της γρίπης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που αφορά στην ομαλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και απαιτεί την συνεργασία και την σύμπραξη όλων των εμπλεκομένων μερών (Υπουργείου Υγείας , ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ ).
Το πρόβλημα που απαιτεί άμεση λύση, αφορά, στην μη ταυτόχρονη εμφάνιση στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και των δυο επιλογών σε κυκλοφορούντα τετραδύναμα αντιγριπικά εμβόλια (VAXIGRIP TETRA και FLUARIX ΤΕΤRA), τα οποία έχουν κοινή σύνθεση σε δραστικά συστατικά και επομένως θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα επιλογής τους σύμφωνα με τα ισχύοντα περί συνταγογράφησης (ν. 4052/2012).
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Αθήνα, 6/10/2017
Αρ. Πρωτ.3592

Προς ΕΠΕΙΓΟΝ
Τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Σωτ. Μπερσίμη

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε
Με αφορμή την δημοσίευση του νέου καταλόγου αναλωσίμων προϊόντων και των νέων τιμών, θεωρούμε επιβεβλημένο, λόγω και της μη λειτουργίας του συστήματος e-ΔΑΠΥ, όπως η έναρξη εφαρμογής των οριζόμενων στο σχετικό ΦΕΚ(3491/5-10-2017) να ξεκινά από την 1η Νοεμβρίου.
Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν πιθανά προβλήματα περικοπών των φαρμακείων δεδομένου ότι εφόσον δεν λειτουργεί το Σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης γνωματεύσεων, οι Φαρμακοποιοί δεν γνωρίζουν ποια προϊόντα αποζημιώνονται και ποιά όχι και σε ποιες τιμές.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα διάθεσης του υπάρχοντος στοκ των προϊόντων αυτών, έτσι ώστε να μην υποστούν οικονομική ζημιά τα φαρμακεία λόγω των μειώσεων των τιμών σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων.
Ακόμη όπως μας ενημέρωσαν Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, επιβάλλονται περικοπές σε γνωματεύσεις που αφορούν στην παροχή αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη , λόγω της αλλαγής των τιμών στα τέλη Ιουνίου, διότι οι αρμόδιες ΠΕΔΙ δεν είχαν ενημερωθεί για την παράταση διάθεσης με τις παλαιές τιμές, μέχρι 17 Ιουλίου.
Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας και την ενημέρωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού , ώστε να μην πραγματοποιηθούν οι περικοπές που έχουν ήδη επιβληθεί, για τον λόγο αυτό σε φαρμακοποιούς.
Τέλος παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για ποιο λόγο υπάρχουν εταιρείες διάθεσης ταινιών μέτρησης σακχάρου με τιμές αποζημίωσης πολύ χαμηλότερες από την μέγιστη τιμή αποζημίωσης που έχει ορισθεί από τον ΕΟΠΥΥ.
Κύριε Πρόεδρε
Επί σειρά μηνών προσπαθούμε με πολύ κόπο να λύσουμε προβλήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε ζητήσει από τα μέλη μας να δείξουν την ανάλογη κατανόηση.
Θεωρούμε ότι η κατανόηση αυτή θα πρέπει να υπάρξει στο μέγιστο βαθμό και από την πλευρά σας στα αιτήματα και τα ερωτήματα που συχνά σας υποβάλλουμε ως συνέπεια των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συνάδελφοι μας σε ολόκληρη την χώρα.
Για τον ΠΦΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

O ΠΦΣ στηρίζει την υποψηφιότητα μετεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στην Αθήνα

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

https://youtu.be/ET3pFhQiKwU

O ΠΦΣ στηρίζει την υποψηφιότητα μετεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στην Αθήνα Με επίκεντρο την ιστορία, τη γνώση, την κουλτούρα του ελληνικού φαρμάκου, των φορέων και των επιστημόνων που το «υπηρετούν», ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δημιούργησε video υποστήριξης της υποψηφιότητας μετεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στην Αθήνα. Η παρουσία ενός Οργανισμού με ευρωπαϊκό κύρος και εμβέλεια στη χώρα μας θα δώσει νέα πνοή στον Τομέα της Υγείας και του Φαρμάκου στην Ελλάδα. Σήμερα, ο ΕΜΑ έχει την έδρα του στο Λονδίνο και η μετεγκατάστασή του κρίνεται αναγκαία λόγω του Brexit, ενώ τα κριτήρια που έχει θέσει η Ε.Ε. για την επιλογή της νέας έδρας του είναι αυστηρά και έχουν βάλει ψηλά τον πήχη!

Downloads

Newsletter

Επικοινωνία

footer_logoΦαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας
     Τηλ: 2510 834200
Εmail: fs.kavala@gmail.com

Φωτογραφίες