ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2016

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: 5 θέσεις

1.ΡΑΚΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                            44

2.ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                               16

3.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ                        5

4.ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                  4

5.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ           3

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3 θέσεις

1.ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                             11

2.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  6

3.ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ                         5

(ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΨΗΦΙΣΑΣΑ ΑΝΔΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ)

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ:1 θέση

1.ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                       4

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: 1 θέση

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1.ΛΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

1.ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ:

ΡΑΚΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                54   (ΤΑΚΤΙΚΟΣ)

ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                   32   (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                   27   (ΤΑΚΤΙΚΟΣ)

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΙΑΣΜΗ             20   (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

 

 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   27   (ΤΑΚΤΙΚΟΣ)

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ     17   (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμου

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμου για την προμήθεια των ομάδων φαρμακευτικού-παραφαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των νομικών προσώπων του, για το οικονομικό έτος 2016( 25/10/2016 )

                                                            ΑΔΑ: 68ΠΜΩΕ6-ΥΣΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καβάλα 26-10-2016
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                             Αρ. Πρωτ.: 58330
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 2510-451.482

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την με αριθμό 461/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η προμήθεια των ομάδων φαρμακευτικού – παραφαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του, οικονομικού έτους 2016, ο τρόπος εκτέλεσης αυτής, τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού και η επιλογή του κριτηρίου κατακύρωσης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 49.499,42 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 6%- 13% και 24%).
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της ομάδας ή των ομάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του, ενώ η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας Κυπρου 10 στις 07/11/2016, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 πμ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2510-451.482 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, αναρτώντας επιπρόσθετα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr. το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης, την μελέτη και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

2 Συνημμένα :

 

Νέα ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ ξεκαθαρίζει τι γίνεται με τα ψυχοτρόπα των ανασφάλιστων

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Παρασκευή 12/8/2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790 15/07/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τα φάρμακα των θεραπευτικών κατηγοριών Ν03 (αντιεπιληπτικά), Ν05 (ψυχοτρόπα) και Ν06 (ψυχοαναληπτικά) για τους δικαιούχους του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016, για τους οποίους ισχύει η παροχή της μηδενικής συμμετοχής στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής, θα καταχωρούνται σε ξεχωριστές συνταγές οι οποίες θα εκτελούνται μόνο σε φαρμακεία νοσοκομείων.

Τέλος τα χειρόγραφα τιμολόγια προς τον ΕΟΠΥΥ

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει από τον προηγούμενο μήνα, στην πλατφόρμα του ΚΜΕΣ έχει δημιουργηθεί εφαρμογή, η οποία επιτρέπει την εκτύπωση όλων των τιμολογίων που αφορούν την υποβολή συνταγών του ΕΟΠΥΥ, ταυτόχρονα με την εκτύπωση του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ), χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια.

 Όμως, στην τελευταία συνάντηση ΚΜΕΣ του ΕΟΠΥΥ, ενημερωθήκαμε ότι, και κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των συνταγών των φαρμακείων του προηγούμενο μήνα , προέκυψε μεγάλος αριθμός λανθασμένων τιμολογίων (περίπου 3.500) τα οποία υπεβλήθησαν προς αποζημίωση στον ΕΟΠΥΥ. Τα λάθη αφορούν πχ. σε αναγραφή άλλου ποσού στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) και άλλου ποσού στο τιμολόγιο, σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρχε η ανάλυση ΦΥΚ, Φαρμακευτική Δαπάνη, ευρώ κ.ο.κ
Έτσι αποφασίστηκε από τον ΕΟΠΥΥ να μην γίνονται αποδεκτά τα χειρόγραφα τιμολόγια καθώς ο έλεγχος τους απαιτεί την επικοινωνία του ΚΜΕΣ με το κάθε φαρμακείο ξεχωριστά, την διόρθωση κάθε τιμολογίου και τον κίνδυνο που ενέχει η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας να μην πληρωθεί το σύνολο των φαρμακείων τέλος του μήνα, μια προσπάθεια που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και που ούτως άλλως έχει προβλήματα για να επιτευχθεί.
 Τα τιμολόγια που θα γίνονται αποδεκτά από τον ΕΟΠΠΥ θα είναι:
α. αυτά που εκδίδονται μέσω των προγραμμάτων των φαρμακείων
β. αυτά που εκδίδονται μέσω της εφαρμογής που ανέπτυξε το ΚΜΕΣ
Τα χειρόγραφα τιμολόγια δεν θα αποζημιώνονται και θα επιστρέφονται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4368/16 για ανασφάλιστους πολίτες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Tην Τετάρτη 8/6/2016 θα εφαρμοστούν στο σύστημα της ΗΣ οι διατάξεις του ν.4368/2016 για ανασφάλιστους πολίτες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

1. Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 8/6/2016 το μεσημέρι θα εφαρμοστούν στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης οι διατάξεις του ν.4368/2016 για τους ανασφάλιστους πολίτες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κατά την αναζήτηση ΑΜΚΑ το σύστημα ΑΤΛΑΣ για τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος θα επιστρέφει τον φορέα «Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016», ενώ στην καταχώρηση συνταγής θα καθορίζεται αυτόματα από το σύστημα το ποσοστό συμμετοχής (σε 0% ή σε 0,10,25%) ανάλογα με την περίπτωση του ασθενή. Στον νέο φορέα μπορούν να συνταγογραφούν μόνο οι ιατροί των δημόσιων δομών. Ο φορέας «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» θα μετονομαστεί σε «Ταμείο Πρόνοιας – Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016» και θα παραμείνει ενεργός για ένα μεταβατικό στάδιο για όσους δικαιούχους Πρόνοιας έχουν βιβλιάριο Πρόνοιας σε ισχύ. Η συνταγογράφηση για τον φορέα αυτόν θα γίνεται με ποσοστό συμμετοχής 0%, ενώ η εκτέλεση θα γίνεται σε όλα τα φαρμακεία. Ο φορέας «Δικαιούχοι φαρμακευτικής περίθαλψης του Ν.4270/2014» καταργείται, ωστόσο οι συνταγές που έχουν ήδη καταχωρηθεί με τον φορέα αυτόν θα εκτελούνται ηλεκτρονικά σε όλα τα φαρμακεία.

2. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος είναι οι εξής:

α) οι μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) όλων των προαναφερομένων,

β) οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας,

γ) τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα:

i) ανήλικοι έως 18 ετών,

ii) γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης,

iii) άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,

iv) άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄96),

v) άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α΄74) ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς,

vi) οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης,

vii) όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής ή ως αναμορφωτικό μέτρο,

viii) άτομα με αναπηρία 67% και πάνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων−παθήσεων και τα άτομα λοιπών χρόνιων νοσημάτων, εφόσον το χρόνιο νόσημα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων,

ix) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου,

x) όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 114/2010 (Α΄195) είτε του ν. 3386/2005 (Α΄212) είτε του ν. 4251/2014 (Α΄80) είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου,

xi) αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) από την ημερομηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας (αρχικού ή μεταγενέστερου) και μέχρις ότου η απόφαση επί του αιτήματος διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη δηλαδή με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης,

xii) θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το π.δ. 233/2003 (Α΄233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3875/2010 (Α΄158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής.

Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α΄7).

ΦΣΘ: Ενημέρωση για τη δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ από την πύλη eopyykmes.gr

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2016

Κατόπιν επικοινωνίας μας με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) του ΕΟΠΥΥ ενημερώνουμε τους φαρμακοποιούς για μία νέα λειτουργία του συστήματος της πύλης https://eopyykmes.gr από την οποία εκδίδουμε το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ):
  • Το σύστημα πλέον δίνει τη δυνατότητα στους φαρμακοποιούς να χρησιμοποιούν έτοιμα προτυπωμένα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται μέσα από την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, αφού ο φαρμακοποιός συμπληρώσει στο σύστημα τα ποσά και τους αριθμούς συνταγών κατά τα μέχρι σήμερα γνωστά, μόλις επιλέξει την έκδοση εγγράφων το σύστημα μεταφέρεται στο σημείο έκδοσης του ΣΣΥ, όπου υπάρχει πλέον η εξής αλλαγή: Εκτός από το ΣΣΥ, αντί για το υπόδειγμα τιμολογίου που παρέχονταν μέχρι σήμερα, υπάρχουν έτοιμα και συμπληρωμένα σωστά με τα ποσά της κίνησης του μήνα τα τιμολόγια που μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν επιθυμεί για την κατάθεση.
  • Επισημαίνουμε πως κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό και όποιος επιθυμεί μπορεί να παραβλέψει τη συγκεκριμένη διαδικασία και απλώς να χρησιμοποιήσει το ΣΣΥ. Όμως για τη διευκόλυνση ειδικά όσων εξέδιδαν μέχρι σήμερα χειρόγραφα τιμολόγια επισημαίνουμε πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία.
  • Όσοι φαρμακοποιοί επιλέξουν τη χρήση τους πρέπει να γνωρίζουν πως είναι καλό να επικοινωνήσουν πρώτα με το λογιστή τους.
  • Μετά την εκτύπωση των πρότυπων τιμολογίων θα πρέπει χειρόγραφα να συμπληρωθούν σε αυτά 1) η ημερομηνία (τελευταία μέρα του μήνα), 2) η σειρά και αριθμός του τιμολογίου.
  • Συστήνεται η δημιουργία νέας σειράς τιμολογίων η οποία θα επισημαίνεται με κάποιο γράμμα της αλφαβήτου, πχ Μ1, Μ2, Μ3 κ.ο.κ. (όπου Μ=Μηχανογραφημένα – επιλέγουμε όποιο γράμμα επιθυμούμε). Η νέα αυτή σειρά θα πρέπει να τηρείται στο εξής ώστε να μη δημιουργηθεί σύγχηση με τα υπόλοιπα φορολογικά στοιχεία του φαρμακείου.
  • Συστήνεται η απ΄ευθείας εκτύπωση πέντε (5) αντιγράφων του κάθε τιμολογίου: 1 με την επισήμανση ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, 3 με την επισήμανση ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ και 1 με την επισήμανση ΣΤΕΛΕΧΟΣ. Το πρωτότυπο και το ένα αντίγραφο θα χρησιμοποιηθούν στα πακέτα εγγράφων έξω από τη σακκούλα του ΕΟΠΥΥ, ένα αντίγραφο μέσα στη σακκούλα μαζί με τις συνταγές, ένα αντίγραφο για το λογιστήριο του φαρμακείου και το στέλεχος που καλό είναι να κρατείται σε ένα νέο ντοσιέ μαζί με όλα τα επόμενα της ίδιας σειράς.
  • Επισημαίνεται ξανά πως τα φαρμακεία που εκδίδουν μηχανογραφημένα τιμολόγια συνεχίζουν όπως έπρατταν μέχρι σήμερα, ενώ για τα υπόλοιπα ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η χρήση του προτύπου της ΚΜΕΣ.
  • Εάν κάποιο φαρμακείο επιλέξει την παραπάνω διαδικασία επισημαίνεται πως θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ αυτών και των χειρόγραφων και να ΜΗΝ εκδόσει ή υποβάλλει και τα δύο.
  • Η σφραγίδα του φαρμακείου και η υπογραφή του φαρμακοποιού θα πρέπει κατά τα γνωστά να είναι πρωτότυπη σε όλα τα αντίγραφα που θα εκδοθούν.
Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν οι οδηγίες του ΦΣΘ για την υποβολή των μηνιαίων στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ που βρίσκονται πάντοτε στο κάτω μενού της ιστοσελίδας του Συλλόγου.
Για το Δ.Σ.
           Ο Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας
Κυριάκος Θεοδοσιάδης                   Διονύσιος Ευγενίδης

 

Πώς θα καλύπτονται οι της Πρόνοιας- Πώς θα καταθέτουμε συνταγές

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής: 

Αρμόδιοι για την συνταγογράφηση φαρμάκων στους δικαιούχους είναι αποκλειστικά και μόνον ιατροί των δημόσιων δομών ενώ χορηγούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα αποζημιώνονται στους δικαιούχους μόνο αυτά  που περιλαμβάνονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Απαραίτητη είναι η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής για δικαιούχο του Νόμου 4368/2016, ενώ η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ με εξαίρεση τα φάρμακα υψηλού κόστους και τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Προϋποθέσεις συνταγογράφησης-συμμετοχές: Με βάση το άρθρο 6 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, για τους δικαιούχους που διαθέτουν ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής καθώς και για τους δικαιούχους της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν για τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασφαλισμένους.
Επίσης αναφέρονται συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή. Μέχρι την έκδοση σχετικών αποφάσεων απαλλαγής από τη συμμετοχή και μέχρι την 1η Ιουνίου 2016 για τους ανωτέρω ασφαλισμένους ισχύουν, αναφορικά με τις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή, οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή τους καθορίζεται αποκλειστικά με βάση την αναγραφόμενη διάγνωση.
Εγκρίσεις από Επιτροπές Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ: η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων χορήγησης φαρμάκων ή προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ισχύει και για τους δικαιούχους που διαθέτουν ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής καθώς και για τους δικαιούχους της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση έγκρισης προσπάθειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι η διεξαγωγή της προσπάθειας σε δημόσια δομή της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (γεγονός που θα αναφέρεται στο έντυπο παραπομπής).
Χορήγηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων: α) φάρμακα υψηλού κόστους που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 και χορηγούνται σε εξωτερικούς ασθενείς οι δικαιούχοι τα προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων. β) φάρμακα τα οποία έχουν δεσμευθεί με αποφάσεις προέδρου του ΕΟΠΥΥ και χορηγούνται για ασφαλισμένους αποκλειστικά από τα δικά του φαρμακεία (πχ φάρμακα εξωσωματικής) θα εξακολουθήσουν να χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και για τους δικαιούχους του νόμου 4368/2016. γ) τα λοιπά φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων καθορίζεται κατωτέρω.
Υποβολή λογαριασμών φαρμακείων: 
– Οι σχετικές συνταγές θα υποβάλλονται από τους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς κάθε μήνα (στις ίδιες ημέρες και στα ίδια σημεία υποβολής των συνταγών των ασφαλισμένων) στον ίδιο φάκελο, αλλά σε ξεχωριστό πακέτο. 
 
– Δεν απαιτείται η υποβολή διαφορετικής συγκεντρωτικής κατάστασης για αυτές τις συνταγές 
 
– Απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού τιμολογίου με το αιτούμενο ποσό. Οι συνταγές εμβολίων και φαρμάκων δεν διαχωρίζονται και τιμολογούνται μαζί στο ίδιο τιμολόγιο,
-Από τους δικαιούχους του Νόμου 4368/2016 γίνεται η παρακράτηση της νόμιμης συμμετοχής, αλλά και τους ενός (1) ευρώ ανά συνταγή με βάση τα όσα προβλέπονται και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.  
-Οι  συνταγές θα  ελέγχονται  αυτοτελώς στην  Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών παράλληλα με τον κανονικό λογαριασμό ΕΟΠΥΥ και εκδίδεται ξεχωριστό ένταλμα.
 – Το ποσό που αφορά στην κάλυψη των δικαιούχων συνυπολογίζεται στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και στο claw back.
www.dikaiologitika.gr

Σ.Σ θυμίζουμε ότι όλα αυτά ισχύουν από 1/6/16 και μετά

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης ΠΦΣ της 16/4/2016

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Αθήνα, 18/4/2016
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
H Γ.Σ. της   16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 αποφάσισε:


1. ΩΡΑΡΙΟ:
Καλούνται οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι  στους οποίους επικρατεί το χαώδες ωράριο, να άρουν τις διημερεύσεις από 4.5.2016. Οι διανυκτερεύσεις εξακολουθούν να ισχύουν 

2. ΜΥΣΥΦΑ:
Όλα τα φάρμακα  πρέπει  να δίνονται μόνο από τα Φαρμακεία και δεν πρέπει ο Φαρμακοποιός με την παρουσία του και την επιστημονικότητα του να «εξαγνίζει» άλλους χώρους διάθεσης που υπαγορεύουν τα οικονομικά συμφέροντα.
3. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ :
Την Δευτέρα 18.4.2016 ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου  θα ενημερώσει την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις ελλείψεις των Φαρμάκων και  θα αιτηθεί την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τα  αίτια των ελλείψεων που θέτουν σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία .
Στην Γενική Συνέλευση , πέραν της έγκρισης των  οικονομικών απολογισμών  και του ΚΑΕΦ  ( ετών 2011 – 2014) έγινε εκτενής αναφορά της μέχρι  σήμερα πορείας της ΕΤΕΣΤΑ και  των προοπτικών της και των πρωτοβουλιών  του ΔΣ :
1) Για τις συνενώσεις  Φαρμακείων
2) Για την Διασφάλιση της άμεσης σχέσης του φυσικού χώρου των φαρμακείων με τα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείων
3) Την ενίσχυση του αντικειμένου των φαρμακείων  (μέσω των γαληνικών σκευασμάτων) δια του ΙΔΕΕΑΦ
4) Την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Υγεία  για την  χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ , προγράμματος με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για την ορθή χρήση των ΜΥΣΥΦΑ.
Επίσης:

Η Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ καταδικάζει την τακτική της ΟΣΦΕ όσον αφορά την εμπλοκή της στην διαμόρφωση της ΚΥΑ.
Συγκεκριμένα, δια των ηγετικών στελεχών της συμμετείχε και διαπραγματεύτηκε, ως μη όφειλε, εν αγνοία του ΠΦΣ, για ένα θέμα που άπτεται του συνόλου του κλάδου εξυπηρετώντας τα στενά συμφέροντα μια ισχνής μειοψηφίας, ούτε καν του συνόλου έστω των συνεταιρισμένων φαρμακείων.
Η συγκεκριμένη παράγραφος παρέμεινε στην ΚΥΑ παρ΄ όλες τις διαμαρτυρίες του ΠΦΣ χωρίς αυτήν την στιγμή να έχει προσβληθεί δικαστικά από την μεριά της ΟΣΦΕ, δημιουργεί δε σημαντικά προβλήματα στο όλο πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων.
1. Νομιμοποιεί και απενοχοποιεί την νέα ιδιοκτησιακή δομή που θέλει να επιβάλει η κυβέρνηση στο χώρο των φαρμακείων.
2. Ανοίγει την πόρτα στο ιδιωτικό χονδρεμπόριο να δραστηριοποιηθεί στον χώρο της λιανικής και είναι σίγουρο ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται δυσμενείς αν όχι καταστροφικές συνθήκες για την ανεξαρτησία και την λειτουργία του ατομικού φαρμακείου.
Η Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ υποστηρίζει όλες τις ενέργειες του ΔΣ στην κατεύθυνση της ακύρωσης της συγκεκριμένης παραγράφου, καλεί δε την διοίκηση της ΟΣΦΕ να περιοριστεί στα καθήκοντά της και να σεβαστεί τον θεσμικό ρόλο του ΠΦΣ.
 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

Downloads

Newsletter

Επικοινωνία

footer_logoΦαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας
     Τηλ: 2510 834200
Εmail: fs.kavala@gmail.com

Φωτογραφίες