Δωρεάν φάρμακα σε ανασφάλιστους με υπουργική απόφαση

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, Εργασίας Γιάννη Βρούτση και Υγείας Μάκη Βορίδη.
Η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης ήταν ένα εκ των προαπαιτούμενων για την εκταμίευση της υπο-δόσης του 1 δισ. ευρώ.
Η μνημονιακή υποχρέωση για κάλυψη των ανασφάλιστων από πλευράς φαρμακευτικής φροντίδας που θα προκαλέσει ετήσια δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό έως 340 εκατ. ευρώ προβλέπει τα εξής:
 • Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφάλιστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και οι ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους, δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα.
 • Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να έχουν ΑΜΚΑ. Η συνταγογράφηση θα γίνεται μόνον με ειδικές ηλεκτρονικές συνταγές στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και θα δημιουργείται ή θα χρησιμοποιείται υπάρχον ειδικό μητρώο για τους ανασφάλιστους στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ). Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει μητρώο θα τροποποιείται το λογισμικό ώστε να αναγνωρίζει τους ανασφάλιστους ως ένα επιπλέον ταμείο.
 • Αρμόδιοι για την συνταγογράφηση φαρμάκων σε δικαιούχους της άνω παραγράφου είναι αποκλειστικά και μόνον ιατροί των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.ΔΥ. Τα φάρμακα τα οποία καλύπτονται ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στον θετικό κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων (ν. 3816/2010). Για την συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών στους δικαιούχους ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά την συνταγογράφηση τους σε ασφαλισμένους.
 • Η συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τους ανασφάλιστους θα γίνεται από τις δημόσιες δομές μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με την έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών επί των οποίων θα προβλεφθεί ειδική ένδειξη. Οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα της φαρμακευτικής περίθαλψης που αφορά οξεία περιστατικά, χρόνιες παθήσεις, καθώς και φάρμακα υψηλού κόστους, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις, διαδικασίες και προβλεπόμενες επιβαρύνσεις που ακολουθούνται και για τους ασφαλισμένους.
 • Οι δικαιούχοι θα προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και όλα τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία. Στην περίπτωση φαρμάκων που χορηγούνται εντός νοσοκομείων κατά την διάρκεια νοσηλείας ή σε ημερήσια και εξωτερική βάση, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά την συνταγογράφηση τους σε ασφαλισμένου. Η προμήθεια των φαρμάκων αυτών από τα νοσοκομεία γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί τιμολόγησης, εκπτώσεων και συμμετοχών. Στην περίπτωση φαρμάκων που ελέγχονται από επιτροπές του ΕΟΠΥΥ και η χρήση τους προ εγκρίνεται στην περίπτωση των ασφαλισμένων, εφαρμόζονται αναλογικά ίδιες ρυθμίσεις για την περίπτωση των ανασφάλιστων.
 • Αντίστοιχα στην περίπτωση φαρμάκων που συνταγογραφούνται για χρήση εκτός νοσοκομείων, η χορήγηση τους δύναται να γίνεται είτε από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, είτε από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και η προμήθεια τους από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα ο ΕΟΠΥΥ δύναται να χορηγεί και φάρμακα που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο του ν. 3816/2010, και η προμήθεια τους από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας γίνεται ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις των ανασφάλιστων σε τιμή νοσοκομειακή και με επιπλέον έκπτωση 6,5%.
 • Η συμμετοχή των ασθενών σε περιπτώσεις φαρμάκων υψηλού κόστους είναι μηδενική. Στην περίπτωση των φαρμάκων που δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του ν.3816/2010 η διάθεση δύναται να γίνεται από τα συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία με τον ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση αυτή η συμμετοχή είναι ίδια με την συμμετοχή που ισχύει για τους ασφαλισμένους.
 • Η συνταγογράφηση γίνεται με βάση την δραστική ουσία και χορηγείται πάντοτε το φθηνότερο φάρμακο της δραστικής ουσίας, εκτός και αν ο ασθενής καλύψει την όποια διαφορά σε περίπτωση επιλογής ακριβότερου φαρμάκου.
 • Τα νοσοκομεία και ο ΕΟΠΥΥ δύνανται σε συμφωνία με τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να προμηθεύονται τα φάρμακα ειδικά για την περίπτωση ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών με επιπλέον εκπτώσεις πέραν αυτών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Έως την έκδοση αποφάσεων του υπουργού Υγείας που θα θεσπίζουν, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ειδικά περιθώρια κέρδους για τους χονδρεμπόρους και τους φαρμακοποιούς ή εκπτώσεις και ειδικά επιπρόσθετα rebates για τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο περιθώρια κέρδους.
 • Η επεξεργασία των σχετικών συνταγών θα γίνεται με βάση την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία και υπάρχει διακριτή έκδοση σχετικών παραστατικών πληρωμής που καταχωρούνται σε ειδικό κωδικό, ξεχωριστό από τον κωδικό της φαρμακευτικής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση των σχετικών δεδομένων.
 • Οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν κάθε μήνα με αυτοτελή φάκελο και τιμολόγιο τις εν λόγω συνταγές στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Οι συνταγές ελέγχονται αυτοτελώς παράλληλα με τον κανονικό λογαριασμό ΕΟΠΥΥ και εκδίδεται ξεχωριστό ένταλμα.Κατά τον υπολογισμό του αντίστοιχου ποσού, δύναται να αφαιρεθεί από το πληρωτέο οποιοδήποτε επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί σε επιπρόσθετες εκπτώσεις για τα φάρμακα αυτά. Αντίστοιχες ρυθμίσεις μπορούν να ορισθούν για τις εκπτώσεις και επιπρόσθετα rebates των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας.
 • Το ποσό που αφορά στην κάλυψη των δικαιούχων συνυπολογίζεται στην συνολική φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και στο claw back και στον υπολογισμό των περιθωρίων των δικτύων διανομής. Για τα φάρμακα αυτά ισχύουν όλα τα μέτρα ελέγχου της φαρμακευτικής φροντίδας που ισχύουν για τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασφαλισμένους (πλαφόν, στόχοι συνταγογράφησης, συνταγογράφηση με δραστική ουσία, πρωτόκολλα) ώστε να τίθεται υπό έλεγχο η εξέλιξη της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης.

 

ΠΦΣ: Δελτίο τύπου για τις εκλογές του ΠΦΣ

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με ποσοστό 43 % πλειοψήφησε στις εκλογές για την ανάδειξη  νέου  ΔΣ ο συνδυασμός του νυν προέδρου του ΠΦΣ Κυριάκου Θεοδοσιάδη, με την συνεργασία  ανεξάρτητων υποψηφίων .
Ο συνδυασμός του κ. Θεοδοσιάδη παρά τις αντιξοότητες πλειοψήφησε με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο συνδυασμό που συγκέντρωσε το 18% των ψήφων.
Σε δήλωσή του ο κ. Θεοδοσιάδης  ανέφερε « πως το έργο συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό και παλμό. Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς»
Εκ του ΠΦΣ

 

Σε θέση μάχης πάλι οι φαρμακοποιοί

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Μία πρόταση στο νέο σχέδιο νόμου που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας ήταν αρκετή για να ανάψει ξανά τα αίματα στο χώρο των φαρμακοποιών. Πιο συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο που έρχεται σήμερα προς συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και που περιλαμβάνει διατάξεις για τη λειτουργία των φαρμακείων έχει προστεθεί η εξής παράγραφος: «Επιτρέπεται η λειτουργία υποστηρικτικού αποθηκευτικού χώρου σε διαφορετικό και ανεξάρτητο κτήριο, ευρισκόμενο εντός της ιδίας περιφέρειας, και υποκείμενο στις ίδιες προδιαγραφές που ορίζονται για τον κύριο χώρο».
Όπως ισχυρίζονται οι φαρμακοποιοί, με την παραπάνω  διάταξη ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την δημιουργία αποθήκης εντός των αλυσίδων του λιανεμπορίου, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να φιλοξενήσουν σημεία πώλησης φαρμάκων, τύπου shop-in-shop. Προσθέτουν ακόμη πως η αλλαγή έρχεται τον ίδιο μήνα που θα αποφασιστεί η δυνατότητα πώλησης φαρμάκων (για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή) και από μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής.
Υπενθυμίζεται πως το θέμα της πώλησης των μη συνταγογραφούμενων και εκτός των φαρμακείων, το οποίο συμπεριλαμβανόταν στο πολυνομοσχέδιο του Μαρτίου μαζί με τις ρυθμίσεις για το γάλα και το ψωμί, είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι θα εξεταζόταν εκ νέου τον Ιούνιο και αφού είχε παρέλθει η «περίοδος χάριτος» των τριών μηνών που δόθηκε στους φαρμακοποιούς. Η τρίμηνη παράταση φτάνει στο τέλος της και η νέα ηγεσία του υπουργείου καλείται πλέον να αποφασίσει αν θα αλλάξει τελικά το καθεστώς πώλησης των φαρμάκων. Από την πλευρά τους οι φαρμακοποιοί υποστηρίζουν πως ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε τεθεί ζήτημα επάρκειας των αποθηκευτικών χώρων στα φαρμακεία, οπότε η προσθήκη στο σχέδιο νόμου, όπως λένε, «φωτογραφίζει» τις αλυσίδες λιανεμπορίου.
Αυτό το μήνα εξάλλου, όπως έχει ζητήσει και η τρόικα, θα πρέπει να εφαρμοστεί και η μείωση του περιθωρίου κέρδους από την πώληση φαρμάκων, από το 18% στο 15%. Η μείωση προκαλεί νέα αναταραχή στους κόλπους των φαρμακοποιών, οι οποίοι προς το παρόν τηρούν στάση αναμονής για να δουν τις προθέσεις του νέου υπουργού Υγείας Μάκη Βορίδη. Ο ίδιος δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει ποια πολιτική θα ακολουθήσει στο ζήτημα των φαρμακείων, όπως όμως λέει το ρεπορτάζ, αναμένεται να κρατήσει μια πιο διαλλακτική στάση, προκειμένου να μην πυροδοτήσει νέες απεργίες.
Βίκυ Κουρλιμπίνη

 

ΦΣΑ: Ερώτηση προς αρμόδιους υπουργούς για το Ν/Σ για τα Πειθαρχικά

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί και Πρόεδρε της Βουλής
Στο τελευταίο κατατεθέν νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή εμπεριέχονται άρθρα που αφορούν θέματα φαρμακείων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και το Άρθρο 32 με τίτλο «Πειθαρχικά Συμβούλια Φαρμακευτικών Συλλόγων» :
Στην πράξη με το άρθρο αυτό καταργείται ο εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός (Πρωτοδίκης), που προήδρευε μέχρι πρότινος και πρόεδρος τους Πειθαρχικού Συμβουλίου καθίσταται εκάστοτε Πρόεδρος του ΦΣ. Αντί δικαστικού λειτουργού στη σύνθεση του ΠΣ θα μετέχει υπάλληλος της Περιφέρειας.
Καθίσταται ως εκ τούτου αυτονόητο ότι ουδείς εκ των μελών του ΠΣ θα έχει ειδικές νομικές γνώσεις και εμπειρία για τη σύνταξη των κατηγορητηρίων (αποφάσεων παραπομπής) και των πειθαρχικών αποφάσεων με την έννοια που απαιτεί το πειθαρχικό δίκαιο, ώστε εν τοις πράγμασι να καταργείται η διαφάνεια και εν τέλει ο πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας.
Εν όψει της ανάγκης ουσιαστικής ύπαρξης των πειθαρχικών Συμβουλίων, που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία πάσης φύσεως λειτουργημάτων σας καλούμε να αναρωτηθείτε, αν ο εκάστοτε Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου που σαφώς τυγχάνει φαρμακοποιός και ουχί νομικός:
-Αν δύναται και με ποιο τρόπο να παραπέμπει στο πειθαρχικό καταγγελλόμενο μέλος του Συλλόγου
-αν διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις να συντάσσει κατηγορητήρια, τα οποία πρέπει να είναι ακριβή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και τις λοιπές διατάξεις της φαρμακευτικής και εν γένει πειθαρχικής νομοθεσίας.
-αν δύναται με την παντελή άγνοια της νομικής επιστήμης, που αυτονόητα έχει να αντιπαρατίθεται ισάξια στους δικηγόρους των πειθαρχικώς διωκόμενων κατά την διάρκεια της δίκης
-αν υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι μεροληπτεί υπέρ ή κατά μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου
-αν υπάρχει κίνδυνος να μηνυθεί για κακοδικία από καταδικασθέντες.
Η υπό ψήφιση διάταξη δημιουργεί φυσικά ερωτηματικά ως προς αληθή κίνητρά σας αφού μεροληπτώντας υπέρ κυβερνητικών συνδικαλιστών διαλύετε ουσιαστικά τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Πρωτοβάθμιων συλλόγων καταργώντας τους δικαστικούς λειτουργούς, τη στιγμή που αφήνετε στο απυρόβλητο το δευτεροβάθμιο όργανο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, μη θίγοντας στο ελάχιστο τη μέχρι σήμερα λειτουργία του, αφού σε αυτό θα εξακολουθεί να υπογράφει και να δικάζει εν ενεργεία Εφέτης.
Άρθρο 31 «Ρυθμίσεις για τα φαρμακεία» :
Δεν γνωρίζουμε τους λόγους, για τους οποίους σε άρθρο υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις για τα φαρμακεία» που ως εκ του τίτλου του θα ανέμενε κανείς να αφορά αποκλειστικά τα φαρμακεία, αναφέρεστε στην λειτουργία υποστηρικτικού αποθηκευτικού χώρου φαρμακαποθηκών σε διαφορετικό και ανεξάρτητο κτήριο. Η προσθήκη στο 7α της υποπαρ. ΣΤ1 της παρ. ΣΤ του άρθ. 1 του ν. 4254/2014 αφορά τροποποίηση του ΠΔ 88/2004 περί φαρμακαποθηκών.
Παρόλα αυτά θα μπορούσατε – αν πράγματι απαιτείται μεγαλύτερος χώρος για την αποθήκευση των φαρμάκων των φαρμακαποθηκών (πράγμα που δεν συνάδει βέβαια με την κατάργηση των ελάχιστων τετραγωνικών του φαρμακείου)- να αυξήσετε απλά τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο που απαιτείται σήμερα για την λειτουργία των φαρμακαποθηκών. Κατά την άποψή μας αυτό αποτελεί φωτογραφική διάταξη για την ικανοποίηση αναγκών επιχειρηματικών συμφερόντων, τα οποία θα αναμείνουν την συνέχιση των ευεργετικών διατάξεων, ακουμπώντας πάνω σε αυτό το άρθρο.
Με άλλα λόγια, πιστεύουμε ότι η επέκταση αυτής της διάταξης και στα φαρμακεία ότι προφανώς είναι απλά θέμα χρόνου.
Στο ίδιο προαναφερθέν 31 άρθρο, γίνεται αναφορά για τις άδειες ίδρυσης φαρμακείων, όπου καθορίζεται ότι οι αιτήσεις για άδειες ίδρυσης φαρμακείων θα υποβάλλονται και θα αξιολογούνται αποκλειστικά και μόνο δύο φορές τον χρόνο, πράγμα το οποίο αφήνει ευρύτατο πεδίο για αδιαφανείς διαδικασίες κατά το χρονικό διάστημα αυτό που θα σωρεύονται δεκάδες αιτήσεις προς αξιολόγηση και χορήγηση λίγων θέσεων.
Πιστεύουμε ότι αν πράγματι ενδιαφέρεστε για την φιλελευθεροποίηση της αγοράς, δεν θα έπρεπε να ισχύσει αυτό το άρθρο, αλλά τουναντίον να αφήνεται ελεύθερα ο φαρμακοποιός να επιλέγει τον χρόνο και τον τόπο ίδρυσης του φαρμακείου.
ΓΙΑ ΤΟΝ Φ.Σ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

Νέο περιβάλλον για τα ΜΗΣΥΦΑ- άγνωστο το ποσοστό κέρδους φαρμακοποιών

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Tο περιβάλλον απελευθέρωσης των μη συνταγογραφουμένων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) και τη μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών, προετοίμασε ο απελθών υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με νέα αγορανομική διάταξη που υπέγραψε πριν τον ανασχηματισμό.

Στη νέα διάταξη, που προβλέπει τις επερχόμενες μειώσεις τιμών φαρμάκων στη γενική ανακοστολόγηση που θα γίνει εντός Ιουλίου, δεν γίνεται καμία αναφορά στα ποσοστά κέρδους φαρμακαποθηκών και φαρμακείων, ενώ παράλληλα προβλέπονται εκπτώσεις χωρίς όριο στα ΜΗΣΥΦΑ από τις φαρμακευτικές προς τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία, καθώς και από το χονδρεμπόριο στα φαρμακεία. Ταυτόχρονα, επιχειρείται να ρυθμιστεί και το θέμα τιμολόγησης των νέων φαρμάκων που παίρνουν άδεια να κυκλοφορήσουν στην αγορά.
Μειώσεις τιμώνΣε ότι αφορά τις επικείμενες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, η νέα διάταξη προβλέπει μείωση τιμών για τα πρωτότυπα στο μέσο όρο των τριών φθηνότερων της Ευρώπης, για αυτά που χάνουν την πατέντα τους μείωση τιμής στο 50% ή μείωση στο μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης, ανάλογα με ποια τιμή είναι φθηνότερη. Για τα γενόσημα πριν την 1.1.2012, προβλέπεται μείωση 8% για φάρμακα που κοστίζουν πάνω από 12 ευρώ και μείωση 4% για φάρμακα από 6-11,99 ευρώ.

Επίσης, για τα υβριδικά γενόσημα που παράγονται στη χώρα και περιέχουν έρευνα, η μείωση περιορίζεται στο 2% για αυτά που κοστίζουν από 12 ευρώ και πάνω και στο 1% για όσα κοστίζουν σήμερα από 6-11,99 ευρώ. Προϋπόθεση είναι τα φαρμακα αυτά να μην έχουν τιμή υψηλοτερη από τα φάρμακα αναφοράς.
ΜΗΣΥΦΑ

Σε ότι αφορά τα ΜΗΣΥΦΑ, σύμφωνα με τη νέα αγορανομική διάταξη, μπορούν να πωλούνται από τις φαρμακευτικές με εκπτώσεις χωρίς περιορισμό, στις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία, με προϋπόθεση την αναγραφή της φθηνότερης τιμής στο τιμολόγιο πώλησης. Αντίστοιχα, φθηνότερα και με αναγραφή στο τιμολόγιο, μπορούν να πωλούνται από τους φαρμακεμπόρους στα φαρμακεία σε τιμές φθηνότερες από τις ανώτατες, όπως επίσης και από τα φαρμακεία στους καταναλωτές.
Για τα ΜΗΣΥΦΑ, θεσμοθετείται επίσης και η εξαίρεση από τη δίμηνη πίστωση των φαρμακευτικών προς αποθήκες και φαρμακεία και των φαρμακαποθηκών προς τα φαρμακεία.
Κοστολόγηση

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, στα γενόσημα κατατάσσονται και τα βιοϊσοδύναμα.
Συνολικά, τα γενόσημα τιμολογούνται βάσει του πρωτοτύπου, πριν τη λήξη της πατέντας του, ενώ τα υβριδικά γενόσημα, βάσει των τριών φθηνότερων της Ευρώπης αν είναι εισαγόμενα ή βάσει των διατάξεων για τα εγχωρίως παραγόμενα αν παράγονται εδώ. Συγκεκριμένα προβλέπεται για τα εγχωρίως παραγόμενα, κοστολογικα στοιχεία όπως δαπάνες παραγωγής και συσκευασίας, δαπάνες διοίκησης, διάθεσης, διάδοσης. Για όσα έχουν έρευνα δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής μορφής με κατοχυρωμένη πατέντα, θα λαμβάνονται επίσης οι επενδύσεις, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης και η αποτίμηση της τεχνογνωσίας. Ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους, ορίζεται σε 8,5%.
Επίσπευση κυκλοφορίας γενοσήμων

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των τιμών δυο φορές το χρόνο, η νέα αγορανομική, προβλέπει ότι νέα φάρμακα τιμολογούνται εντός 30 ημερών αν πρόκειται για γενόσημα ή εντός 90 ημερών για τα υπόλοιπα φάρμακα και ανά τρίμηνο για τα φάρμακα αναφοράς (πρωτότυπα). Ο ΕΟΦ υποχρεούται να προετοιμάζει ανά μήνα δελτίο τιμών για νέα γενόσημα και ανά τρίμηνο για νέα πρωτότυπα.
Τα συμπληρωματικά δελτία θα εκδίδονται από τη διεύθυνση του υπουργείου.

Πριν την τιμολόγηση των νέων φαρμάκων θα αποφασίζεται η ένταξή τους στη θετική ή την αρνητική λίστα συνταγογράφησης.
Τα μη αποζημιούμενα φάρμακα, θα τιμολογούνται με βάση το μέσο όρο των τριών φθηνότερων της Ευρώπης.
Πριν την κοστολόγηση, οι εταιρίες θα μαθαίνουν τις τιμές των φαρμάκων τους, για σχολιασμό και αν πρόκειται για γενόσημα, θα μαθαίνουν και την τιμή αναφοράς από την οποία εξήχθη η τιμή τους.

Οι ενστάσεις θα απαντώνται γραπτά, αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα, και αν γίνουν αποδεκτές θα συμπεριλαμβάνονται στο συμπληρωματικό δελτίο, που θα εκδίδεται εντός 20 ημερών από το αρχικό δελτίο.
Δεν θα γίνονται δεκτές αυξήσεις εκτός περιπτώσεων λαθών.
Οριστικά, δεν χορηγούνται πλέον τιμές σε φάρμακα που έχουν μεν άδεια, όμως δεν κυκλοφορούν στην αγορά επι τριετία ή δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές εντός της τριετίας αυτής.

ΤΣΑΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

ΤΣΑΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές Α΄ εξαμήνου 2014 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι τις 30/6/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2676/99, όπως ισχύει.
Οι εισφορές κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταβολής, παρέχονται από το ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου (ελευθέρως ασκούντων) το οποίο θα  είναι σύντομα διαθέσιμο (θα υπάρξει σχετική ενημέρωση) από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα μας, στην ιστοσελίδα www.tsay.gr.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για τα ειδοποιητήρια και τα ποσά των εισφορώνεδω.

Ετσουξαν οι πλαστές συνταγές …

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

enet.gr: ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ, Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Ενόχους έκρινε αργά χθες το απόγευμα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Πάτρας τον παθολόγο γιατρό Π.Π., τη γραμματέα του Κ.Σ. και τις φαρμακοποιούς Γ.Κ. και Α.Κ., όλοι κάτοικοι του Πύργου Ηλείας, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχαν διαπράξει απάτη εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ και ΙΚΑ, χρησιμοποιώντας πλαστές συνταγές.

Η πολύκροτη δίκη είχε ξεκινήσει στα τέλη του 2013 και ολοκληρώθηκε χθες το μεσημέρι λόγω του μεγάλου αριθμού μαρτύρων και του όγκου των στοιχείων που περιέχονταν στη δικογραφία. Με βάση το κατηγορητήριο, ο παθολόγος του Πύργου συνταγογραφούσε αντικαρκινικά φάρμακα σε αποκόμματα βιβλιαρίων ασφαλισμένων τα οποία νωρίτερα είχε αφαιρέσει και στη συνέχεια πήγαινε τις συνταγές στα φαρμακεία των κατηγορουμένων που συμμετείχαν στην απάτη και μοιράζονταν τα χρήματα.

Σύμφωνα με τη δικαστική έρευνα, η χορήγηση των φαρμάκων που γράφονταν στις πλαστές συνταγές δικαιολογούνταν με μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων και συμμετοχή 100% του ελληνικού Δημοσίου. Με βάση τα πορίσματα των ελεγκτικών μηχανισμών των ασφαλιστικών οργανισμών και τις ποινικές διώξεις, η ζημιά κατά του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται στο ποσόν των 815.900,65 ευρώ, εκ των οποίων 310.653,25 αφορούν τον ΟΠΑΔ420.579,41 ευρώ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ83.402,90 ευρώ τον ΟΓΑ και 1.265,09 ευρώ το ΤΥΔΚΥ.

Οι καταδικασθέντες φαρμακοποιοί, ο γιατρός και η γραμματέας του κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για παράβαση του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου, πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου, απάτη κατ’ εξακολούθηση και ψευδή βεβαίωση.

Με απόφαση του δικαστηρίου ο γιατρός, που είναι ήδη προφυλακισμένος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, θα συνεχίσει να κρατείται, αφού η έφεσή του δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με των τριών συγκατηγορουμένων του.

Σημειώνεται ότι τις πρώτες ημέρες της δίκης είχε παρευρεθεί στο δικαστήριο ως δικηγόρος, για να υποστηρίξει νομικά τον παθολόγο γιατρό και «εγκέφαλο» του κυκλώματος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Χρήστος Μαρκογιαννάκης, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Νομικοί και δικαστικοί κύκλοι είχαν επισημάνει ότι μπορεί νόμιμα ο κ. Μαρκογιαννάκης ως νομικός και βουλευτής να έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται ως συνήγορος υπεράσπισης ανθρώπων που εμπλέκονται σε κυκλώματα αρπαγής δημοσίου χρήματος, αλλά ηθικά η ενέργειά του είναι προκλητική απέναντι στους χιλιάδες πολίτες που βιώνουν την οικονομική εξαθλίωση και την πολιτεία που επεξεργάζεται δήθεν σχέδια για την οικονομική εξυγίανση του Δημοσίου…

Μ.Σαλμάς: Οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει την Δευτέρα 26 Μαϊου, με μία εκτεταμένη ανακοίνωσή του, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς, βουλευτής της Ν.Δ., με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τα φάρμακα.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Μάριου Σαλμά έχει ως εξής:

«Με έκπληξη παρακολουθώ τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη να προσπαθεί να χρεώσει στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία την αύξηση των συμμετοχών των ασθενών, επαναλαμβάνοντας ότι «η μεσοσταθμική συμμετοχή δεν αυξάνεται, είναι θεσμοθετημένη από το Νοέμβριο του 2012 και δεν αλλάζει».

Οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια.

Παρέδωσα στον κ. Γεωργιάδη σταθμισμένη συμμετοχή των ασθενών στα φάρμακα 21,2%, όπως προκύπτει από στοιχεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. και σήμερα έχει ξεπεράσει το 28%, πλησιάζοντας προς το 30%. Την αύξηση αυτή της συμμετοχής την προκάλεσε αποκλειστικά με αποφάσεις του ο σημερινός Υπουργός Υγείας. Αυτό σημαίνει ότι επιβάρυνε τους έλληνες ασθενείς με περίπου 200.000.000€ περισσότερο από ότι ίσχυε επί θητείας μου.

Όταν πριν καλά καλά μάθει τι είναι φάρμακο, μετέφερε στον ασθενή όλη την επιβάρυνση που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ λιανικής και ασφαλιστικής τιμής. Θυμίζω ότι είχα υπογράψει Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία τη μισή διαφορά μεταξύ λιανικής και ασφαλιστικής τιμής να την πληρώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., απόφαση την οποία κατήργησε ο κ. Γεωργιάδης στο 2ο μήνα της θητείας του. Προφανώς, για να μεταφέρει στον ασθενή τη δαπάνη που προκαλούσε η πρώτη του απόφαση για τα φάρμακα στον 1ο μήνα της θητείας του, που αύξησε τις τιμές 265 πρωτότυπων φαρμάκων και έδωσε τιμή χωρίς αξιολόγηση σε περισσότερα από 100 νέα σκευάσματα, που στην πλειοψηφία τους δεν έφερναν θεραπευτική καινοτομία.

Το επιχείρημα του κ. Γεωργιάδη για την επιβάρυνση τότε των ασφαλισμένων με όλη τη διαφορά λιανικής και ασφαλιστικής τιμής ήταν: «εμείς δίνουμε το φθηνότερο γενόσημο στους πολίτες, όποιος θέλει Mercedes – εννοώντας τα πρωτότυπα φάρμακα – να την πληρώνει». Προφανώς δεν είχε αντιληφθεί ότι η θετική λίστα δεν είχε να κάνει με την αποζημίωση του φθηνότερου γενόσημου αλλά με μια θεραπευτική κατηγορία που περιείχε δραστικές με παρόμοιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Επίσης, επιβάρυνση συμμετοχής για τον ασθενή αποτελεί και η καταβολή 1€/ συνταγή.

Το δεύτερο στοιχείο που ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίζεται είναι ότι μείωσε εντυπωσιακά και μοναδικά τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τη διάρκεια της θητείας του. Παρέλαβα τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα 279.000.000€ (σταθμισμένη ως προς τους μήνες του 2012 προ της θητείας μου) και την παρέδωσα στα 190.000.000€ τον Μάιο του 2013 και 194.000.000€ τον Ιούνιο του 2013. Η φαρμακευτική δαπάνη επί θητείας του κυρίου Αδωνι Γεωργιάδη για όλο το 2ο εξάμηνο του 2013 και τους 2 πρώτους μήνες του 2014 έχει ως εξής: 230.522.760€ για τον Ιούλιο 2013, 180.103.358€ για τον Αύγουστο 2013, 204.411.449€ για τον Σεπτέμβριο 2013, 218.485.034€ για τον Οκτώβριο 2013, 200.535.776€ για τον Νοέμβριο 2013, 201.398.080€ για τον Δεκέμβριο του 2013, 194.000.000€ για τον Ιανουάριο 2014 και 185.000.000€ για τον Φεβρουάριο 2014. Επιφυλάσσομαι να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα για την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης και τις συμμετοχές των ασθενών».

Πηγή: PHARMA TEAM: Μ.Σαλμάς: Οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια http://pharmateam.blogspot.com/2014/05/blog-post_26.html#ixzz32wvtD1kx

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Αθήνα, 27/5/2014
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Προ δυο μηνών, απευθύνθηκα με ανοικτή επιστολή στον υφυπουργό υγείας κ. Μπέζα, στην οποία του εξηγούσα αναλυτικά τα προβλήματα που υπάρχουν με την εξόφληση των οφειλών των ταμείων που εντάχτηκαν στον ΕΟΠΥΥ.
Εκ μέρους του κ. υφυπουργού, δεν υπήρξε καμία σχετική απάντηση, όπου θα εξηγούσε τους λόγους της απαράδεκτης καθυστέρησης των πληρωμών μας, τόσο των οφειλών του 2011 όσο και αυτών του 2012, που κατά την άποψη του υπουργείου υγείας δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμες.!!!!!!
Παρακάτω θα αναφερθώ αναλυτικά για τα στάδια όπου βρίσκεται η διαδικασία των πληρωμών μας, για να διαπιστώσετε και εσείς το χάος που επικρατεί στις υπηρεσίες των ταμείων αυτών που εντάχτηκαν στον ΕΟΠΥΥ, καθώς και την αδυναμία συνεργασίας των υπηρεσιών τους με τις οικονομικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΔΕΗ:
Επιτέλους, ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων έχει ήδη εξοφληθεί.
Υπάρχουν όμως και περιοχές, όπου η διαδικασία της πληρωμής βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Έχουν εγκριθεί τα επιτροπικά εντάλματα, έχει αποσταλεί το ποσό πληρωμής στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ και εκδίδονται τα εντάλματα πληρωμής των ατομικών υποβολών.
Π.χ. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ Μακεδονίας, έχουν εγκριθεί τα επιτροπικά εντάλματα αλλά επειδή την όλη διαδικασία τη χειρίζεται, ένας και μόνο υπάλληλος!!!, οι πληρωμές πραγματοποιούνται με σειρά προτεραιότητας. Ζητήθηκε από τον διευθυντή της υπηρεσίας να τοποθετηθεί και δεύτερος υπάλληλος για την διεκπεραίωση των πληρωμών αυτών.
Σε άλλη περιοχή της Ελλάδος, η πληρωμή των συναδέλφων καθυστερεί, επειδή αποφάσισαν, μετά από τα τόσα χρόνια καθυστέρησης πληρωμής από τη ΔΕΗ, να διεκδικήσουν δικαστικά τα χρήματα τους. Παρόλο που κατατέθηκαν Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των φαρμακοποιών, ότι δηλαδή παύουν τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλών τους, και ενώ τα χρήματα βρίσκονται στην Τοπική Περιφερειακή Διεύθυνση, αναμένουν την απόφαση από τη νομική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ εάν θα πρέπει να τους εξοφλήσει!!! Αναγκαζόμαστε σαν ΠΦΣ να παρεμβαίνουμε καθημερινά, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και με τον τοπικό ΦΣ ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία.
ΖΗΤΗΣΑΜΕ από την προϊσταμένη της νομικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, να δώσει άμεση λύση στο θέμα που έχει προκύψει.
Για τους συναδέλφους του ΦΣ Αττικής, θεωρώ ότι η περιφερειακή διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ Αττικής αδυνατεί να προχωρήσει την διαδικασία εξόφλησης. Το πρόβλημα έγκειται στην αδυναμία συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (Υπεύθυνες δηλώσεις, πιστωτικά τιμολόγια, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο πάρεδρος ζητά 350 φαρμακεία ανά ένταλμα, που σημαίνει ότι πρώτα θα εκδοθεί το ένταλμα για τα πρώτα 350 φαρμακεία και αφού εξοφληθεί θα αποσταλεί το επόμενο. Δυστυχώς με την διαδικασία αυτή, η εξόφληση όλων των συναδέλφων του ΦΣ Αττικής, θα καθυστερήσει. Το πρόβλημα θα επιλυθεί μόνο με την συνεργασία του ΦΣ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
Προβλήματα υπήρχαν και σε ορισμένους ΦΣ της Κρήτης, όπου οι υπεύθυνοι της περιφερειακής διεύθυνσης του ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου προχώρησε σε επιλεκτικές πληρωμές.
ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠΟΤΕ
Λόγω του αδιέξοδου των πληρωμών του ΤΑΥΤΕΚΩ / ΟΤΕ, και μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του ΠΦΣ, εστάλησαν, εδώ και είκοσι μέρες, τα τιμολόγια και οι καταστάσεις των συνταγών για επεξεργασία στην ΚΜΕΣ και ξεκίνησε επιτέλους η επεξεργασία εκκαθάρισης τους.
Πέραν όμως των προβλημάτων που έχουμε με την εκκαθάριση των συνταγών, όπως γνωρίζετε, η εξόφληση των οφειλών των τελευταίων τριών μηνών του 2011 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εξαιτίας του γεγονότος ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν τις θεωρεί ληξιπρόθεσμες και επομένως, δεν μπορούν προς το παρόν να εξοφληθούν από τον προϋπολογισμό των ληξιπροθέσμων οφειλών.
Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας, υπάρχει πλέον η δέσμευση ότι θα δοθεί η σχετική εντολή εξόφλησης των οφειλών των τριών τελευταίων μηνών του 2011.
Ταυτόχρονα απαιτείται, να δοθεί η σχετική εντολή για να μπορέσει ο ΕΟΠΥΥ, με τα χρήματα του τρέχοντος προϋπολογισμού, να προχωρήσει στην εξόφληση των οφειλών του 2012, μια και είναι, ο καθολικός διάδοχος των ταμείων αυτών.
ΕΤΑΑ / ΤΣΑΥ
Μετά από παλινωδίες μηνών και συνεχείς επισκέψεις στο ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ και απειλές για μηνύσεις λόγω της αναποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του ΤΣΑΥ, μεταφέρθηκαν στην ΚΜΕΣ, εβδομήντα σακούλες με συνταγές, τιμολόγια και συγκεντρωτικές καταστάσεις. . Όλα αυτά ήταν παρατημένα σε φωριαμούς και σε γραφεία, με την προοπτική πληρωμής με κατασταλτικό έλεγχο, μετά από ίσως δυο με τρία χρόνια. Η γραφειοκρατία και ο ετσιθελισμός στις υπηρεσίες αυτές καλά κρατεί.
Ξεκίνησε η επεξεργασία των τιμολογίων από την ΚΜΕΣ, με πολλά όμως προβλήματα, αφού οι υπηρεσίες στο ΤΣΑΥ, δεν παρέδωσαν μόνο τιμολόγια και καταστάσεις αλλά και συνταγές, επομένως η ΚΜΕΣ είναι υποχρεωμένη να διαχωρίσει τα τιμολόγια από τις καταστάσεις και από τις συνταγές, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το σχετικό σκανάρισμα και η τελική επεξεργασία τους.
ΟΓΑ
Το πινγκ πονγκ μεταξύ των υπηρεσιών του ΟΓΑ και της οικονομικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, επιτέλους τέλειωσε, μετά από ατέλειωτες συναντήσεις που είχαμε τόσο με την οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, όσο και με τον προϊστάμενο της Δ/νσης ασφάλισης.
Οι υπηρεσίες του ΟΓΑ μετά από αδράνεια μηνών, συγκέντρωσαν επιτέλους τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά στα μέσα του 2013, και μέσω των οικονομικών υπηρεσιών τους, απέστειλαν στην οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ τα έγγραφα για την έκδοση του επιτροπικού εντάλματος, το οποίο όμως, η οικονομική υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ αρνιόταν να εκδώσει, θεωρώντας ότι οι οφειλές αυτές θεωρούνται Μη ληξιπρόθεσμες, μιας και αφορούσαν τιμολόγια των τριών τελευταίων μηνών του 2011.
Αυτό το πηγαινέλα εγγράφων και αρνήσεων, κράτησε δυστυχώς σχεδόν ένα χρόνο. Επιτέλους μετά από ατέλειωτες παρεμβάσεις μας, το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ενέκρινε την σχετική δαπάνη.
Πιστεύω, ότι μετά από την διαδικασία έλεγχου από τον επίτροπο του ΕΟΠΥΥ και της έγκρισης των σχετικών ενταλμάτων από τον πάρεδρο του ΟΓΑ, θα εξοφληθούν επιτέλους οι περίπου 120 οι συνάδελφοι, από τους οποίους ορισμένοι δεν πληρώθηκαν λόγω δικής του υπαιτιότητας (θεωρώ αδιανόητο να υπάρχουν συνάδελφοι που είχαν να καταθέσουν ΟΓΑ προς εξόφληση, μέχρι και 4 χρόνια!).
Η πλειοψηφία όμως, αφορά συνάδελφους που κατέθεσαν τις συνταγές του Δεκεμβρίου του 2011 εμπρόθεσμα στις αρχές του 2012, αλλά το πράσινο φύλλο δεν παρελήφθη ποτέ από την φαρμακευτική υπηρεσία του ΟΓΑ που είχε διαλυθεί στις αρχές Ιανουαρίου του 2012.
Οίκος Ναύτου
Οι πλειοψηφία των συναδέλφων έχει εξοφληθεί μέχρι και τον μήνα Δεκέμβριο του 2011 (εκτός από ορισμένες περιπτώσεις φαρμακείων που τα τοπικά παραρτήματα οίκο ναύτου δεν έχουν αποστείλει τις συνταγές στα κεντρικά του οίκου ναύτου).
Οι πληρωμές αφορούν οφειλές συνταγών του 2012 που θα πρέπει να εξοφληθούν από τον τρέχοντα προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.
Εξαιτίας όμως του οικονομικού σκανδάλου που ξέσπασε στον οίκο ναύτου, με εισαγγελική παραγγελία, έχει απαγορευτεί οποιαδήποτε έκδοση ενταλμάτων από τις οικονομικές υπηρεσίες του και επομένως δεν μπορεί να προχωρήσει καμία πληρωμή.
Έχει αποφασιστεί εδώ και μήνες, τη διαδικασία της πληρωμής των οφειλών του οίκου ναύτου να αναλάβει η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ Πειραιά. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει τα μηχανογραφικά συστήματα του οίκου ναύτου να συντονιστούν με τα μηχανογραφικά συστήματα του ΕΟΠΥΥ ώστε να μεταφερθούν τα αρχεία των πληρωμών του οίκου ναύτου στην περιφερειακή διεύθυνση Πειραιά που θα εκδώσει τα σχετικά εντάλματα.
Έχουμε παρέμβει επανειλημμένα ζητώντας επιτέλους να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, έχουμε πιέσει και τον πρόεδρο του Οίκου Ναύτου και την μηχανογράφηση του ΕΟΠΥΥ αλλά όλα πραγματοποιούνται με ρυθμούς χελώνας και με μια γραφειοκρατία που δυστυχώς πνίγει κάθε προσπάθεια μας για πληρωμή των οφειλών αυτών.
ΤΣΜΕΔΕ
Το ΤΣΜΕΔΕ είναι το μοναδικό ταμείο που έχουν εκκαθαριστεί όλες οι όφειλες του 2012, και όπως ενημερώθηκα από την αρμόδια υπηρεσία το ταμείο δεν οφείλει τίποτα από το 2011, εκτός ίσως από μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν γνωρίζει και παρακαλεί τους φαρμακοποιούς με ατομικές υποβολές που δεν έχουν εξοφληθεί το 2011 να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της στο τηλέφωνο 2103440147.
Για τις όφειλες του 2012 το ποσό που έχει εκκαθαριστεί ανέρχεται σε 3.202.903,15 ευρώ και αφορά υποβολή μέσω φαρμακευτικών συλλόγων ενώ ένα ποσό 197.979,80 ευρώ αφορά ατομικές υποβολές.
Με παρέμβαση του ΠΦΣ δόθηκε εντολή από τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ να αποσταλεί το αίτημα για έγκριση από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, ελπίζοντας ότι το σχετικό αίτημα δεν θα κολλήσει στην οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ και θα εγκριθεί.
Συνάδελφοι,
Εκτός από τα προβλήματα από πλευράς διαδικασιών εξόφλησης των ανωτέρω ταμείων, μην ξεχνάτε και τα προβλήματα που θα προκύψουν για τους συναδέλφους που έχουν κλείσει τα φαρμακεία τους, ή τους συναδέλφους που έχουν αλλάξει νομική μορφή (μετατροπή εταιρείας σε ατομική επιχείρηση και το αντίστροφο) που σημαίνουν αλλαγές στο ΑΦΜ και αλλαγή στον αριθμού σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.
Θα πρέπει λοιπόν η οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες των ταμείων που εντάχτηκαν στον ΕΟΠΥΥ και για να πάψει επιτέλους η ασυνεννοησία, η έλλειψη προγραμματισμού και όλα να λειτουργήσουν με υπευθυνότητα για να δοθεί επιτέλους λύση.
Είναι αδιανόητο να είμαστε υποχρεωμένοι να υποκαθιστούμε το κράτος και να παρεμβαίνουμε σε καθημερινή βάση, πιέζοντας για συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών ώστε να βρεθεί λύση στην αποπληρωμή των οφειλών των παραπάνω ταμείων.
Απόστολος Βαλτάς
Α΄ Αντιπρόεδρος ΠΦΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΚ

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Επί τέλους ένα πάγιο αίτημα του κλάδου έγινε πραγματικότητα.


Αναφέρομαι στο αυτονόητο όλα τα φάρμακα να διατίθενται από τα φαρμακεία.

Διαβάστε τη συνέχεια ΕΔΩ

Downloads

Newsletter

Επικοινωνία

footer_logoΦαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας
     Τηλ: 2510 834200
Εmail: fs.kavala@gmail.com

Φωτογραφίες